Ghi Âm các Bài Giảng
Khóa HọcBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Bài Giảng

Xin tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Sydney 2019
Pháp thoại Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)
04/03/2019 - 08/03/2019
Tu viện Sydney Burmese Buddhist Vihara
65 Orchardleigh St, Yennora, NSW 2161
Sydney Australia
Viet Theravada NSW

 1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ (30813)
 2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm (73)
 3. Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ (39120)
 4. Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh (192617)
 5. Vòng Luân Hồi (569)
 6. Lịch Sử Kinh Điển (26)
 7. Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ (46)
 8. Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán (46418)
 9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm (18154)
 10. Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán (42)
 11. Tứ Niệm Xứ , giải đáp thắc mắc (46)
 12. Vô minh - Hành trình giải thoát (39)
 13. Hỏi Đáp Phật Pháp (202)
Youtube 2019
Ghi âm Pháp thoại trực tuyến trên Youtube
Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

 1. KTC.6.59 Người Bán Củi [ghi chép hoàn tất]
 2. KTC.6.60 Hatthisariputta [ghi chép hoàn tất]
 3. KTC.6.62 Lời Cảm Hứng [ghi chép hoàn tất]
 4. KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch [ghi chép hoàn tất]
 5. KTC.6.64 Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
 6. KTC.6.65 Vị Bất Lai [ghi chép hoàn tất]
 7. KTC.6.70 Thần Thông [ghi chép hoàn tất]
 8. KTC.6.74 Thiền [ghi chép hoàn tất]
 9. KTC.6.78 Lạc Hỷ [ghi chép hoàn tất]
 10. KTC.6.80 Lớn Mạnh [ghi chép hoàn tất]
 11. KTC.6.86 Chướng Ngại [ghi chép hoàn tất]
 12. KTC.6.92 Bậc Ðạo Sư [ghi chép hoàn tất]
 13. KTC.6.93 Hành [ghi chép hoàn tất]
 14. KTC.6.99 Khổ [ghi chép hoàn tất]
 15. KTC.6.105 Hữu Bhava [ghi chép hoàn tất]
 16. KTC.6.112 Tà Kiến [ghi chép hoàn tất]
 17. KTC.6.117 Quán [ghi chép hoàn tất]
 18. KTC.6.121 Tham [ghi chép hoàn tất]
 19. KTC.7.3 Sức Mạnh [ghi chép hoàn tất]
 20. KTC.7.4 Sức Mạnh Rộng Thuyết [ghi chép hoàn tất]
 21. KTC.7.8 Các Kiết Sử (76446)
 22. KTC.7.11 Tùy Miên (20)
 23. KTC.7.16 Vô Thường Tùy Quán [ghi chép hoàn tất]
 24. KTC.7.19 Bạt Kỳ (26575)
 25. KTC.7.27 Bất Thối (22)
 26. KTC.7.28 Thất Giác Chi (26)
 27. KTC.7.25 Tưởng [ghi chép hoàn tất]
 28. KTC.7.25 Bảy Pháp Tưởng [ghi chép hoàn tất]
 29. KTC.7.39 Vô Ngại Giải (27)
 30. KTC.7.38. Điều Phục (25)
 31. KTC.7.39 Sự Thù Diệu (26)
 32. KTC.7.42 Tư Lương (20)
 33. KTC.7.43 Bảy Ngọn Lửa (30135)
Houston 2019

Khoá Giáo lý tại Houston Tháng 10 năm 2019
Minh Quang Youtube

 1. Khái quát về Tâm Pháp
 2. 24 Duyên Hệ
 3. Giáo lý Duyên Khởi
 4. Duyên Hệ và Duyên Sinh
 5. Duyên Hệ và Con Đường Tu Chứng
 6. Duyên Hệ và Tu Hành
 7. Thiền Duyên và Đạo Duyên
 8. Quả Duyên và vật Thực Duyên
 9. Thường Cận Y Duyên
 10. Hiện Hữu và Ly Khứ Duyên
 11. Hỗ Tương, Tương Ưng và Quyền Duyên
Minh Quang 2019

Youtube: Giáo lý - Tháng 6 năm 2019

 1. Các cảnh giới tái sinh 1
 2. Các cảnh giới tái sinh 2
 3. Tâm pháp A Tỳ Đàm
 4. Vũ trụ quan - Cấu trúc Tâm pháp
 5. Tâm thức - Nguồn gốc tái sanh
 6. Tâm thức - Giáo lý duyên khởi
 7. Tưởng - Thế giới qua 6 xúc
 8. Căn và Cơ - Chú giải kinh Niệm Xứ
 9. Duyên 2
 10. Đôi điều về Bồ Tát
 11. Thế giới qua Danh và Sắc 1
 12. Thế giới qua Danh và Sắc 2
 13. Nội dung Tạng A Tỳ Đàm
 14. Chúng sinh 3 cõi
Các Bải Giảng trước 2019

Các bài giảng của Sư Toai Khanh
từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng


 1. Các Bải Giảng Kinh Tạng (trước 2019)
 2. Trang Pháp Thí
© www.toaikhanh.com