Tâm Đại Thiện
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Hành Xả | | Tu Quán


Tâm Đại Thiện

Có mặt ở đời thì người ta không làm việc này phải làm việc khác, không sống bằng tâm trạng này thì phải bằng tâm trạng khác, khi không hành động hay nói năng, suy nghĩ bằng sự tác động của tham, sân, si thì người ta chỉ còn một cách lựa chọn là tam nghiệp tịnh hảo. Đó là phép tu hành thiện trong Phật pháp. Trong một thiện tâm (nhân) càng có nhiều đức tánh đi kèm thì sức mạnh của thiện tâm đó càng mãnh liệt và phong phú hơn.

Các đức tánh ở đây là sự tự nguyện tự phát (vô trợ), là những hiểu biết phật pháp (hợp trí) và khả năng vui thú trong điều lành (thọ hỷ).

Cộng cả 3 lại, ta sẽ có được loại tâm Đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ.

Có 8 loại tâm Đại thiện (mahākusalacitta)

 1. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ
  (somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikam)
 2. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ
  (somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikam)
 3. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ (somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikam)
 4. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ
  (somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikam)
 5. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikam)
 6. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikam)
 7. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikam)
 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ
  (upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikam)

Hành Xả | | Tu Quán

English

© www.toaikhanh.com