Kiccasaṅgaha 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english


Kiccasaṅgaha

Tâm gì cũng chỉ có trạng thái căn bản là biết cảnh và tâm sở là những khía cạnh thuộc tánh của tâm nhưng một trong những điều kiện để ta dựa vào đó gọi chúng là tâm gì chính là chúng được sử dụng cho việc gì. 121 tâm và 52 tâm sở nói chung chỉ có 14 việc để làm trong suốt dòng sanh tử của chúng sanh:

 1. kết nối đời sống trước với đời sống sau của tâm Tái Sanh (Paṭisandhikicca)
 2. kéo dài dòng chảy tâm thức của tâm Hữu Phần (Bhavaṅgakicca)
 3. tiến dẫn trần cảnh của 2 tâm Khai môn (āvajjanakicca)
 4. thấy của tâm Nhãn thức (Dassanakicca)
 5. nghe của tâm Nhĩ thức (Savanakicca)
 6. ngửi của tâm Tỷ thức (Ghāyanakicca)
 7. nếm của tâm Thiệt thức (Sāyanakicca)
 8. xúc chạm của tâm Thân thức (Phusanakicca)
 9. tiếp nhận trần cảnh của tâm Tiếp Thu (Sampa-ṭicchanakicca)
 10. quan sát trần cảnh của tâm Quan Sát (Santīraṇakicca)
 11. phán đoán của tâm Đoán Định (Voṭṭha-panakicca)
 12. hưởng dụng trần cảnh của tâm Đổng lực (Javanakicca)
 13. tận thu trần cảnh của tâm Na Cảnh (Tadālam-banakicca)
 14. mạng chung của tâm Mệnh Chung (Cutikicca)

Trích Triết Học a Tỳ Đàm


Kế Hoạch Lâu Dài | | Thấy và Tin

Asādhāraṇena | | Chứng Thánh

English


Tủ Sách Toại Khanh

Triết Học A Tỳ Đàm

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com