Tâm Dục Giới
© toaikhanh.comXIN LƯU Ý

Thông Báo của Chủ nhiệm trang mạng


Trang toaikhanh.com này do tôi, Cao-Xuân Kiên, một kẻ phàm đang bắt đầu học hỏi về Phật giáo Nam truyền, cư ngụ tại Sydney Australia, lập nên để sưu tầm và lưu trữ các bài giảng pháp thoại của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Tôi cũng có lập phương tiện trên mạng và yêu cầu nhiều phật tử có hảo tâm nghe và ghi chép lại các bài giảng.

Những bản ghi chép nháp này chưa được Sư xem qua và chỉnh sửa nên hoàn toàn không được xem như chính là lời Sư đã giảng.

Tôi thỉnh thoảng thấy có đoạn nào hay và có lợi ích cho bản thân tôi thì tôi trích vào phần Suy Ngẫm. Đồng thời tôi cũng gửi lên trang facebook toaikhanh.fb để phổ biến cho nhiều phật tử khác cùng tham khảo.

Không may cho chúng tôi là có một vài bài bị lỗi chính tả, dư chữ, thiếu chữ v.v... và một vài cá nhân đã đem ra bêu xấu chể diễu công khai trên facebook. Những lỗi ghi chép ấy tuy có thể không trầm trọng nhưng lại gây tác hại thị phi đến công đức hoằng pháp của Sư.

Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải ngưng phổ biến các đoạn trích có lợi ích ấy và ngưng trang facebook toaikhanh.fb. Tôi cũng xin yêu cầu quý vị tránh chia sẻ những bài trên trang này vì có thể bị thiếu sót khi chưa được hiệu đính.

Xin đặc biệt lưu ý: Sư Giác Nguyên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang mạng này. Chỉ riêng tôi, chủ nhiệm trang này là Cao-Xuân Kiên, chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.

Riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com xin tiếp tục công trình ghi chép của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

admin@toaikhanh.comyoutube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Tâm Dục Giới

Pháp tất cả chia có 2: Pháp Tục Ðế & Pháp Chơn Ðế.
Pháp Chơn Ðế chia có 2: Pháp Vô Vi & Pháp Hữu Vi.
Pháp Hữu Vi chia có 2: Danh pháp & Sắc pháp.
Danh pháp chia có 2: Tâm & Tâm sở.
Tâm chia có 2: Tâm Siêu Thế & Tâm Hiệp Thế.
Tâm Hiệp Thế chia có 2: Tâm Dục Giới & Tâm Ðáo đại.

Tâm Dục Giới gồm 54:
12 Tâm Bất Thiện,
18 Tâm Vô Nhân và
24 Tâm Tịnh Hảo.

12 Tâm Bất Thiện
TâmCảm giácHợp tốTác Động
Tham
Tham
Tham
Tham
Tham
Tham
Tham
Tham
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Xả
Xả
Xả
Xả
Tà Kiến
Tà Kiến
Ly tà
Ly tà
Tà Kiến
Tà Kiến
Ly tà
Ly tà
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Sân
Sân
Ưu
Ưu
Phẩn
Phẩn
Vô trợ
Hữu trợ
Si
Si
Xả
Xả
Hoài nghi
Phóng dật

8 Tham = 2 (Hỷ / Xả) x 2 (Tà / Ly tà) x 2 (Vô trợ / Hữu trợ)
2 Sân = 2 (Vô trợ / Hữu trợ)
2 Si = 2 (Hoài nghi / Phóng dật)

18 Tâm Vô Nhân
TâmCảm giácQuả
Nhãn thức
Nhãn thức
Nhĩ thức
Nhĩ thức
Tỷ thức
Tỷ thức
Thiệt thức
Thiệt thức
Thân thức
Thân thức
Tiếp thu
Tiếp thu
Quan sát
Quan sát
Quan sát
Xả
Xả
Xả
Xả
Xả
Xả
Xả
Xả
Khổ
Lạc
Xả
Xả
Xả
Xả
Hỷ
Bất thiện
Thiện
Bất thiện
Thiện
Bất hiện
Thiện
Bất thiện
Thiện
Bất thiện
Thiện
Bất thiện
Thiện
Bất thiện
Thiện
Thiện
Khai ngũ môn
Khai ý môn
Xả
Xả
Ứng cúng vi tiếuHỷ

8 = 4 căn (mắt tai mũi lưỡi) x 2 (Thiện / Bất thiện)
2 = thân thức x 2 (Khổ / Lạc)
2 = tiếp thu x 2 (Thiện / Bất thiện)
2 = quan sát Xả x 2 (Thiện / Bất thiện)
1 = quan sát Hỷ
3 = khai ngũ môn, khai ý môn, ứng cúng vi tiếu.

24 Tâm Tịnh Hảo
TâmCảm giácHợp tốTác động
Đại thiện
Đại thiện
Đại thiện
Đại thiện
Đại thiện
Đại thiện
Đại thiện
Đại thiện
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Xả
Xả
Xả
Xả
Trí
Trí
Ly Trí
Ly Trí
Trí
Trí
Ly Trí
Ly Trí
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Đại quả
Đại quả
Đại quả
Đại quả
Đại quả
Đại quả
Đại quả
Đại quả
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Xả
Xả
Xả
Xả
Trí
Trí
Ly Trí
Ly Trí
Trí
Trí
Ly Trí
Ly Trí
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Đại tố
Đại tố
Đại tố
Đại tố
Đại tố
Đại tố
Đại tố
Đại tố
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Hỷ
Xả
Xả
Xả
Xả
Trí
Trí
Ly Trí
Ly Trí
Trí
Trí
Ly Trí
Ly Trí
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ
Vô trợ
Hữu trợ

8 = Đại thiện x 2 (Hỷ / Xả) x 2 (Hợp trí / Ly trí) x 2 (Vô trợ / Hữu trợ)
8 = Đại quả x 2 (Hỷ / Xả) x 2 (Hợp trí / Ly trí) x 2 (Vô trợ / Hữu trợ)
8 = Đại tố x 2 (Hỷ / Xả) x 2 (Hợp trí / Ly trí) x 2 (Vô trợ / Hữu trợ)


Trong 54 tâm Dục giới, có 45 tâm dành cho phàm phu và thánh Hữu Học, tám tâm Đại tố và Vi Tiếu chỉ là của riêng các vị A-la-hán.

Người Tam nhân ở cõi Dục giới nếu có đủ duyên lành đắc pháp Thượng Nhân (thiền định, Đạo Quả) thì khi tu thiền định tức thiền Chỉ tịnh (samathabhāvanā) họ vẫn có thể có được năm tâm thiện Sắc giới (rūpāvacarakusalacitta), bốn tâm thiện Vô sắc (arūpāvacarakusalacitta) và nếu tu Tuệ quán (vipassanabhāvanā) thì sẽ có đủ 40 tâm Siêu thế.

Trích Triết Học A Tỳ Đàm


Tín | | Không Sao Đâu!

Sân Si | | Hột Lựu

EnglishHọ Đã Nghĩ Như Thế


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com

✉ Độc giả ở Úc thỉnh sách xin liên lạc qua email:
nhan.tran1971@yahoo.com.au


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com