Thông báo ngày 9 tháng 3 năm 2020
Xin thông báo tới Quý vị thiền sinh.
Khóa tu học của Sư Toại Khanh vào cuối tháng 3 năm 2020 tại Úc Châu xin tạm đình hoãn đến khi hết dịch bệnh Covid-19.
Xin chân thành cảm ơn Quý thiền sinh.
Thay mặt ban tổ chức.
Nhân Trần

www.toaikhanh.com