tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách
 

Ghi chép:

    Xin ghi chép tiếp theo vào ô dưới đây

Xin nhớ ghi đã chép tới khoảng (phút:giây) thứ mấy
để lần sau biết tìm chỗ viết tiếp.

Mật mã

← mục lục bài giảng
zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com