<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com

Sửa bài / Editing: Verañjakasuttaṃ

Mật mã / Password: