<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com

Sửa bài / Editing: Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 9

Mật mã / Password: