<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com

Sửa bài / Editing: Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 2

Mật mã / Password: