<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com

Sửa bài / Editing: Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 2

Mật mã / Password: