<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com

Sửa bài / Editing: Kinh Đại Bát Niết Bàn - 17 Ðại Thiện-Kiến Vương

Mật mã / Password: