Ghi Âm các Bài Giảng

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Bài Giảng


 • 2024-Việt Nam
 • 2024-Nhật tụng Kalama
 • 2024-Giáo lý căn bản
 • 2024-Beatenberg
 • 2023-Việt Nam
 • 2023-Nhật tụng Kalama
 • 2022-Nhật tụng Kalama
 • 2022-Florida
 • 2022-Beatenberg
 • 2021-Beatenberg
 • 2020-Zoom
 • 2020-Berlin
 • 2019-Sydney
 • 2019-Kinh Tăng Chi
 • 2018-Paltalk
 • 2014-Kinh Tương Ưng
 • Youtube-Kinh Đại Niệm Xứ
 • Youtube-Tiểu Bộ Kinh
 • Youtube-Giáo lý (Houston 2019)
 • Youtube-Giáo lý (Houston 2020)
 • Youtube-Kinh Trường Bộ
 • Youtube-Trung Bộ Kinh
 • Youtube-Vi diệu pháp (2000)
 • Các bài cần được ghi chép

 • 2014-Kinh Tương Ưng

  1. Phẩm Cây Lau 1 20140522
  2. Phẩm Cây Lau 2 20140523
  3. Phẩm Cây Lau 3 20140524
  4. Phẩm Cây Lau 4 20140525
  5. Phẩm Cây Lau 5 20140526
  6. Phẩm Cây Lau 6 20140527
  2018-Paltalk
  Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

  1. Kinh Pháp Cú số 077
  2. Kinh Pháp Cú số 285
  3. Kinh Pháp Cú số 302
  4. Kinh Pháp Cú số 315
  5. Kinh Pháp Cú số 328
  6. Kinh Pháp Cú số 329
  7. Kinh Pháp Cú số 330
  8. Kinh Pháp Cú số 367
  9. Kinh Pháp Cú số 389
  10. Kinh Pháp Cú số 390
  11. Kinh Trung Bộ số 001
  12. Kinh Trung Bộ số 003
  13. Kinh Trung Bộ số 004
  14. Kinh Trung Bộ số 005
  15. Kinh Trung Bộ số 006 (9454)
  16. Kinh Trung Bộ số 007
  17. Kinh Trung Bộ số 008
  18. Kinh Trung Bộ số 009 (233849)
  19. Kinh Trung Bộ số 010.1
  20. Kinh Trung Bộ số 010.2 (7516)
  21. Kinh Trung Bộ số 010.3 (27)
  22. Kinh Trung Bộ số 010.4 (27)
  23. Kinh Trung Bộ số 090
  24. Kinh Trung Bộ số 091
  25. Kinh Trung Bộ số 092
  26. Kinh Tăng Chi số 001
  27. Kinh Tăng Chi số 003
  28. Kinh Tăng Chi số 004
  29. Kinh Tăng Chi số 005
  30. Kinh Tăng Chi số 006
  31. Kinh Tăng Chi số 007
  32. Kinh Tăng Chi số 008
  33. Kinh Tăng Chi số 009
  34. Kinh Tăng Chi số 010
  35. Kinh Tăng Chi số 011
  36. Kinh Tăng Chi số 013
  37. Kinh Tăng Chi số 015
  38. Kinh Tăng Chi số 017
  39. Kinh Tăng Chi số 020
  40. Kinh Tăng Chi số 021
  41. Kinh Tăng Chi số 022
  42. Kinh Tăng Chi số 023
  43. Kinh Tăng Chi số 024
  44. Kinh Tăng Chi số 025
  45. Kinh Tăng Chi số 026
  46. Kinh Tăng Chi số 027
  47. Kinh Tăng Chi số 028
  48. Kinh Tăng Chi số 029
  49. Kinh Tăng Chi số 030
  50. Kinh Tăng Chi số 031
  51. Kinh Tăng Chi số 032
  52. Kinh Tăng Chi số 033
  53. Kinh Tăng Chi số 035
  54. Kinh Tăng Chi số 036
  55. Kinh Tăng Chi số 037
  56. Kinh Tăng Chi số 038
  57. Kinh Tăng Chi số 039
  58. Kinh Tăng Chi số 040
  59. Kinh Tăng Chi số 041
  60. Kinh Tăng Chi số 042
  61. Kinh Tăng Chi số 043
  62. Kinh Tăng Chi số 044
  63. Kinh Tăng Chi số 045
  64. Kinh Tăng Chi số 046
  65. Kinh Tăng Chi số 047
  66. Kinh Tăng Chi số 051
  67. Kinh Tăng Chi số 053
  68. Kinh Tăng Chi số 054
  69. Kinh Tăng Chi số 055
  70. Kinh Tăng Chi số 059
  71. Kinh Tăng Chi số 060
  72. Kinh Tăng Chi số 061
  73. Kinh Tăng Chi số 063
  74. Kinh Tăng Chi số 064
  75. Kinh Tăng Chi số 065
  76. Kinh Tăng Chi số 066
  77. Kinh Tăng Chi số 067
  78. Kinh Tăng Chi số 068
  79. Kinh Tăng Chi số 069
  80. Kinh Tăng Chi số 070
  81. Kinh Tăng Chi số 071
  82. Kinh Tăng Chi số 072
  83. Kinh Tăng Chi số 073
  84. Kinh Tăng Chi số 074
  85. Kinh Tăng Chi số 075
  86. Kinh Tăng Chi số 076
  87. Kinh Tăng Chi số 077
  88. Kinh Tăng Chi số 078
  89. Kinh Tăng Chi số 079
  90. Kinh Tăng Chi số 080
  91. Kinh Tăng Chi số 081
  92. Kinh Tăng Chi số 082
  93. Kinh Tăng Chi số 083
  94. Kinh Tăng Chi số 084
  95. Kinh Tăng Chi số 085
  96. Kinh Tăng Chi số 086
  97. Kinh Tăng Chi số 087
  98. Kinh Tăng Chi số 088
  99. Kinh Tăng Chi số 089
  100. Kinh Tăng Chi số 090
  101. Kinh Tăng Chi số 091
  102. Kinh Tăng Chi số 092
  103. Kinh Tăng Chi số 093
  104. Kinh Tăng Chi số 094
  105. Kinh Tăng Chi số 095
  106. Kinh Tăng Chi số 096
  107. Kinh Tăng Chi số 097
  108. Kinh Tăng Chi số 098
  109. Kinh Tăng Chi số 099
  110. Kinh Tăng Chi số 100
  111. Kinh Tăng Chi số 101
  112. Kinh Tăng Chi số 102
  113. Kinh Tăng Chi số 103
  114. Kinh Tăng Chi số 104
  115. Kinh Tăng Chi số 105
  116. Kinh Tăng Chi số 106
  117. Kinh Tăng Chi số 107
  118. Kinh Tăng Chi số 108
  119. Kinh Tăng Chi số 109
  120. Kinh Tăng Chi số 110
  121. Kinh Tăng Chi số 111
  122. Kinh Tăng Chi số 112
  123. Kinh Tăng Chi số 113
  124. Kinh Tăng Chi số 114
  125. Kinh Tăng Chi số 115
  126. Kinh Tăng Chi số 116
  127. Kinh Tăng Chi số 117
  128. Kinh Tăng Chi số 118
  129. Kinh Tăng Chi số 119
  130. Kinh Tăng Chi số 120
  131. Kinh Tăng Chi số 121
  132. Kinh Tăng Chi số 124
  133. Kinh Tăng Chi số 129
  134. Kinh Tăng Chi số 131
  135. Kinh Tăng Chi số 133
  136. Kinh Tăng Chi số 134
  137. Kinh Tăng Chi số 135
  138. Kinh Tăng Chi số 137
  139. Kinh Tăng Chi số 138 (54939)
  140. Kinh Tăng Chi số 139
  141. Kinh Tăng Chi số 140
  142. Kinh Tăng Chi số 142
  143. Kinh Tăng Chi số 144
  144. Kinh Tăng Chi số 149
  145. Kinh Tăng Chi số 150
  146. Kinh Tăng Chi số 152
  147. Kinh Tăng Chi số 153
  148. Kinh Tăng Chi số 154
  149. Kinh Tăng Chi số 155
  150. Kinh Tăng Chi số 156
  151. Kinh Tăng Chi số 157
  152. Kinh Tăng Chi số 158
  153. Kinh Tăng Chi số 159
  154. Kinh Tăng Chi số 160 (31690)
  155. Kinh Tăng Chi số 161
  156. Kinh Tăng Chi số 162
  157. Kinh Tăng Chi số 163
  158. Kinh Tăng Chi số 164
  159. Kinh Tăng Chi số 165
  160. Kinh Tăng Chi số 166
  161. Kinh Tăng Chi số 167
  162. Kinh Tăng Chi số 168
  163. Kinh Tăng Chi số 169
  164. Kinh Tăng Chi số 170
  165. Kinh Tăng Chi số 171
  166. Kinh Tăng Chi số 172
  167. Kinh Tăng Chi số 175
  168. Kinh Tăng Chi số 177
  169. Kinh Tăng Chi số 178
  170. Kinh Tăng Chi số 179
  171. Kinh Tăng Chi số 180
  172. Kinh Tăng Chi số 181 (5770)
  173. Kinh Tăng Chi số 182 (23906)
  2019-Kinh Tăng Chi
  Pháp thoại trên Youtube
  Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

  1. KTC.6.59 Người Bán Củi
  2. KTC.6.60 Hatthisariputta
  3. KTC.6.62 Lời Cảm Hứng
  4. KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch
  5. KTC.6.64 Sư Tử Hống
  6. KTC.6.65 Vị Bất Lai
  7. KTC.6.70 Thần Thông
  8. KTC.6.74 Thiền
  9. KTC.6.78 Lạc Hỷ
  10. KTC.6.80 Lớn Mạnh
  11. KTC.6.86 Chướng Ngại
  12. KTC.6.92 Bậc Ðạo Sư
  13. KTC.6.93 Hành
  14. KTC.6.99 Khổ
  15. KTC.6.105 Hữu Bhava
  16. KTC.6.112 Tà Kiến
  17. KTC.6.117 Quán
  18. KTC.6.121 Tham
  2019-Sydney
  Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu 2019
  Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia
  Youtube video

  1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ
  2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm
  3. Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ
  4. Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh
  5. Vòng Luân Hồi
  6. Lịch Sử Kinh Điển
  7. Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ
  8. Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán
  9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm
  10. Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán
  11. Tứ Niệm Xứ , giải đáp thắc mắc
  12. Vô minh - Hành trình giải thoát
  13. Hỏi Đáp Phật Pháp
  2020-Berlin
  Pháp thoại tại Berlin - Đức
  Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

  1. Từ Ân 3 tháng 10 Sáng
  2. Từ Ân 3 tháng 10 Trưa
  3. Từ Ân 3 tháng 10 Chiều
  4. Phổ Đà 4 tháng 10 Chiều
  5. Phổ Đà 4 tháng 10 Chiều 2
  2020-Zoom
  Ghi âm các bài pháp
  Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần

  1. Bài Khai Hội
  2. Chánh Tín và Mê Tín
  3. Đọc Cái Gì và Tại Sao
  4. Buông Bỏ
  5. Nội dung Giáo Lý Căn Bản
  6. Tư Lương
  7. Nhân Quả
  8. Cái Gì và Tại Sao
  9. Chuẩn Bị
  10. Hỏi và Đáp
  11. Nên hay Không Nên
  12. Quan hệ Nhân và Quả
  13. Duyên
  14. Nguyện
  15. Thương Mình hay Mình Thương
  16. Ngũ Lực
  17. Ngũ Lực 2 - Lìa Bỏ
  18. Đúng và Sai
  19. Nhẫn
  20. Đạo
  21. Trì Chú
  22. Phong Thủy
  23. Võ Thuật
  24. Bệnh Tử
  25. Ngọn Đèn
  26. Soi Gương
  27. Dọn Phòng
  28. Vốn Tu
  29. Điều Kiện
  30. Lối Mòn
  31. Upadhi
  32. Bói Toán Tương Lai
  33. Tỷ Lệ Vàng
  34. Dọn Cỏ
  35. Chuẩn bị
  36. Giàn phóng
  37. Bồ Tát
  38. Vô Hữu Duyên
  39. Tam Mật
  40. Nước
  41. Dễ duôi và Tinh tấn
  42. Tâm Địa
  43. Tự Sinh và Tự Hủy
  44. Nhu Cầu Sống
  45. Biến thể
  46. Khuynh hướng
  47. An toàn
  48. Bốn hạng tạo Nhân
  49. Chai Nước Ngọt
  50. Hên Xui
  51. Bồn Tắm Bờ Hồ
  52. So Sánh
  53. Nền
  54. Phép Lạ
  55. Nhiều Ít Rộng Hẹp
  56. Đời Và Đạo
  57. Bốn Đại
  58. Ngày Sinh
  59. Chìa Khóa
  60. Tuy
  61. Kinh Kệ
  62. Có và Không
  2021-Beatenberg
  Một số bài giảng cho cư sĩ
  Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

  1. Thập thiện
  2022-Beatenberg
  Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
  Xin xem trang Beatenberg 2022

  1. Buổi Khai Giảng
  2022-Florida
  Những thời pháp ngắn 2022

  1. Vu Lan (Florida) 1
  2. Vu Lan (Florida) 2
  2022-Nhật tụng Kalama
  Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
  Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

  1. Kinh Kalama
  2. Kinh Simsapa
  3. Giải đáp câu hỏi
  4. Kinh Bahiya
  5. Kinh Kaccanagotta
  6. Kinh Sợ Hãi
  7. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
  8. Giải đáp câu hỏi (Kinh Kaccānagotta)
  9. Kinh Ngọn Lửa
  10. Kinh Saṅgārava
  11. Kinh Nīvaraṇappahāna
  12. Người Mù Sờ Voi
  13. Kinh Chuyển Pháp Luân
  14. Kinh Saddhammavagga
  15. Kinh Mạt Pháp
  16. Kinh Người Vụng Thuyết
  17. Kinh Sợ Hãi
  18. Kinh Udāyī
  19. Cankamasutta
  20. Kinh Di Giáo
  21. Pháp Bất Thối
  22. Pháp Bất Thối 2
  23. Pháp Bất Thối 3
  24. Pháp Bất Thối 4
  25. Pháp Bất Thối 5
  26. Pháp Bất Thối 6
  27. Pháp Bất Thối 7
  28. Vibhaṅgasutta
  29. Kinh Khemā
  30. Đại Kinh Phương Quảng
  31. Đại Kinh Phương Quảng 2
  32. Đại Kinh Phương Quảng 3
  33. Đại Kinh Phương Quảng 4
  34. Đại Kinh Phương Quảng 5
  35. Đại Kinh Phương Quảng 6
  36. Đại Kinh Phương Quảng 7
  37. Hải Đảo Tựa Nương
  38. 4 Đại Cứ Pháp
  39. Giáo Lý Bốn Đế
  2023-Nhật tụng Kalama
  Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
  Từ bài Kinh Hiền Ngu (01/01/2023)

  1. Kinh Hiền Ngu
  2. Saccavibhaṅgasutta
  3. Saccavibhaṅgasutta 2
  4. Kinh Khu Rừng
  5. Kinh Bẫy Mồi
  6. Đại Kinh Sư Tử Hống
  7. Đại Kinh Sư Tử Hống 2
  8. Phật Thuyết Toàn Giác Trí
  9. Kinh Gavampati
  10. Kinh A La Hán
  11. Luân Hồi Vô Thủy
  12. Kinh Chánh Kiến
  13. Kinh Chánh Kiến 2
  14. Kinh Chánh Kiến 3
  15. Kinh Thực Phẩm (1)
  16. Kinh Thực Phẩm (2)
  17. Kinh Thực Phẩm (3)
  18. Kinh Thực Phẩm (4)
  19. Kinh Hội Chúng (1)
  20. Kinh Hội Chúng (2)
  21. Kinh Mahānāma
  22. Kinh Gilānasutta
  23. Ý Nghĩa Cầu Siêu
  24. Kinh Hỏa Dụ
  25. Kinh Khúc Gỗ
  26. Kinh Girimananda
  27. Kinh Girimananda-2
  28. Kinh Vô Sở Hữu
  2023-Việt Nam
  Các thời pháp trong chuyến về Việt Nam cuối năm 2023

  1. Pháp thoại chùa Siêu Lý (Saigon)
  2. Bốn trọng tâm (Hà Nội)
  3. Pháp thoại chùa Phật Bảo (Saigon)
  4. Thiền viện Nguyên Thủy
  5. Vấn Đáp - TVNT
  6. TV Phước Sơn P1
  7. TV Phước Sơn P2 Vấn Đáp
  8. Chùa Siêu Lý (Vĩnh Long)
  9. Chùa Giác Quang
  10. Chùa Xá Lợi
  11. Chùa Giác Ngộ
  12. Kinh Khúc Gỗ
  13. Vấn Đáp - Chùa Giác Ngộ
  14. Vấn đáp - Chùa Định Huệ
  15. Chùa Siêu Lý (Q6)
  16. Chùa Bụt Mọc
  17. Chùa Phụng Thánh
  18. Pháp thoại tư gia cư sĩ (Hải Phòng)
  19. Pháp đàm cùng tăng ni (Hà Nội)
  20. Từ Sơn (Bắc Ninh)
  21. Chùa Tiêu Giao
  22. Chùa Vĩnh Lộc
  23. Diệu Tướng Am - Vấn Đáp
  24. Chay Trẻ (Saigon)
  25. CLB Ấm Áp Tinh Người (Saigon)
  26. Chùa Giác Ngộ (2) Pháp thoại
  27. Chùa Giác Ngộ (2) Vấn Đáp
  28. Chùa Lương Đống
  29. Kinh Girimananda
  30. Thêm và Bớt
  31. Nhà Ở Của Phật Tử - Chùa Định Huệ
  2024-Beatenberg
  Lớp giáo lý 8-19/06/2024 tại Thụy Sĩ.
  Các đoạn video ngắn.

  1. Tứ Niệm Xứ
  2024-Giáo lý căn bản
  Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) hướng dẫn tu học
  Phật giáo Nguyên thủy
  Căn bản giáo lý A Tỳ Đàm

  1. Giáo lý căn bản - Khai giảng
  2. Giáo lý căn bản - 2
  3. Giáo lý căn bản - 3
  4. Giáo lý căn bản - 4
  5. Giáo lý căn bản - 5
  6. Giáo lý căn bản - 6
  7. Giáo lý căn bản - 7
  8. Giáo lý căn bản - 8
  9. Giáo lý căn bản - 9
  10. Giáo lý căn bản - 10
  11. Giáo lý căn bản - 11
  12. Giáo lý căn bản - 12
  13. Giáo lý căn bản - 13
  14. Giáo lý căn bản - 14
  15. Giáo lý căn bản - 15
  16. Giáo lý căn bản - 16
  17. Giáo lý căn bản - 17
  18. Giáo lý căn bản - 18
  19. Giáo lý căn bản - 19 (99858)
  20. Giáo lý căn bản - 20 (53351)
  21. Giáo lý căn bản - 21 (33940)
  22. Giáo lý căn bản - 22 (56924)
  23. Giáo lý căn bản - 23 (131517)
  24. Giáo lý căn bản - 24 (54622)
  25. Giáo lý căn bản -25 (25)
  2024-Nhật tụng Kalama
  Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
  Từ bài Kinh Duyên Hệ (07/01/2024)

  1. Kinh Thập Độ (1)
  2. Kinh Thập Độ (2)
  3. Kinh Thập Độ (3)
  4. Đại Kinh Niệm Xứ
  5. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc
  6. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (2)
  7. Kinh Ước Nguyện
  8. Kinh Tê Ngưu
  9. Pháp Môn Căn Bản
  10. Kinh Ví Dụ Con Rắn
  11. Kinh Tự Hoan Hỷ
  12. Kinh Tự Hoan Hỷ 2
  13. Kinh Vô Ngã Tướng
  14. Kinh Hữu Dư Y
  15. Kinh Xú Uế
  16. Kinh Ác Báo (1)
  2024-Việt Nam

  1. Nghiệp (chùa Siêu Lý)
  2. Pháp thoại 2 (chùa Siêu Lý)
  3. Pháp thoại 3 (chùa Siêu Lý)
  4. Chùa Quang Nghiêm (Đồng-Nai)
  5. Pháp Danh Quy Y (chùa Siêu Lý)
  6. Pháp thoại 4 (chùa Siêu Lý)
  7. Pháp thoại 5 (chùa Siêu Lý)
  8. Bốn Đề Mục Tu Tập
  Youtube-Kinh Đại Niệm Xứ
  Kênh Viet Theraveda

  1. MAHĀSATIPAṬṬHĀNA 30.08.2016
  2. THÂN QUÁN NIỆM XỨ 31.08.2016
  3. THÂN QUÁN NIỆM XỨ (2) 06.09.2016
  4. THỌ QUÁN NIỆM XỨ 07.09.2016
  5. THỌ QUÁN NIỆM XỨ (2) 08.09.2016
  6. THỌ QUÁN NIỆM XỨ (3) 10.09.2016
  7. TÂM QUÁN NIỆM XỨ 12.09.2016
  8. TÂM QUÁN NIỆM XỨ (2) 13.09.2016
  9. TÂM QUÁN NIỆM XỨ (3) 14.09.2016
  10. PHÁP QUÁN NIỆM XỨ 19.09.2016
  11. PHÁP QUÁN NIỆM XỨ (2) 20.09.2016
  12. PHÁP QUÁN NIỆM XỨ (3) 26.09.2016
  Youtube-Tiểu Bộ Kinh
  Kênh Phật giáo Theravada VN

  1. Kinh Chánh Xuất Gia 1
  2. Kinh Chánh Xuất Gia 2
  3. Kinh Tranh Luận 1
  4. Kinh Tranh Luận 2
  5. Những Vấn Đề Nhỏ Bé (91338)
  6. Những Vấn Đề To Lớn 1
  7. Những Vấn Đề To Lớn 2 (19736)
  8. Những Vấn Đề To Lớn 3 (54321)
  9. Con Đường Mau Chóng 1
  10. Con Đường Mau Chóng 2 (85076)
  11. Trước Khi Bị Hủy Hoại (84260)
  Youtube-Giáo lý (Houston 2019)
  Minh Quang Youtube

  1. Khái Quát Về Tâm Pháp
  2. 24 Duyên Hệ
  3. Giáo Lý Duyên Khởi
  4. Duyên Hệ Và Duyên Sinh
  5. Duyên Hệ Và Con Đường Tu Chứng
  6. Duyên Hệ Và Tu Hành
  7. Thiền Duyên Và Đạo Duyên
  8. Quả Duyên Và Vật Thực Duyên
  9. Thường Cận Y Duyên
  10. Hiện Hữu Và Ly Khứ Duyên
  11. Hỗ Tương, Tương Ưng Và Quyền Duyên
  12. Ba Tạng Và Con Đường Tu Chứng
  Youtube-Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

  1. Bốn Hạng Học Đạo
  2. Thế Giới Qua Tứ Thực
  3. Thế Giới Qua Lục Căn
  4. Thế Giới Qua Cảm Thọ
  5. Sống Chánh Niệm (1)
  6. Sống Chánh Niệm (2)
  7. Hạnh Phúc Và Đau Khổ (1)
  8. Hạnh Phúc Và Đau Khổ (2)
  9. Thiện Ác
  10. Luân Hồi Và Giải Thoát (1)
  11. Luân Hồi Và Giải Thoát (2)
  12. Nhất Thiết Lậu Hoặc (1)
  13. Nhất Thiết Lậu Hoặc (2)
  14. Cấu Trúc Và Vận Hành Của Thế Giới (1)
  15. Cấu Trúc Và Vận Hành Của Thế Giới (2)
  16. Cấu Trúc Và Vận Hành Của Thế Giới (3)
  17. Bốn Truyền Thống Thánh Nhân
  18. Thế Giới Đời Sống Muôn Loài
  Youtube-Kinh Trường Bộ
  Kênh Phật giáo Theravada VN

  1. Kinh Phạm Võng
  2. Kinh Phạm Võng 2
  3. Kinh Sa Môn Quả
  4. Ambattha - Kinh Chủng Đức
  5. Kinh Kūtadanta
  6. Kinh Cha-Li-Da
  7. Kinh Subha - Kevaddha
  8. Kinh Đại Bổn (1)
  9. Kinh Đại Bổn (2)
  10. Kinh Đại Bổn (3)
  11. Kinh Đại Duyên (1)
  12. Kinh Đại Duyên (2)
  13. Kinh Đại Duyên (3)
  14. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm I
  15. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm IIa
  16. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm IIb
  17. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm III
  18. Kinh Đại Bát Niết Bàn
  19. Kinh Đại Bát Niết Bàn - 17 Ðại Thiện-Kiến Vương
  20. Kinh Xa-Ni-Sa
  21. Đại Điển Tôn - Đại Hội
  22. Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 1
  23. Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 2
  24. Kinh Tệ Túc
  25. Kinh Ba-Lê
  26. Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống
  27. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
  28. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn
  29. Kinh Tự Hoan Hỷ
  30. Kinh Thanh Tịnh
  31. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 1
  32. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 2
  33. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 1
  34. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 2 (40845)
  35. Kinh A-Sá-Nang-Chi (Atanatiya Sutta)
  36. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 1
  37. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 2
  38. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 3
  39. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 4
  40. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 5
  41. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 6
  42. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 7
  43. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 8
  44. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 9
  45. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 1
  46. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 2
  47. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 3
  48. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 4
  49. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 5
  50. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 6a
  51. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 6b
  52. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 7
  53. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 8
  54. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 9
  55. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 10
  56. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 11
  57. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 12
  58. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 13
  59. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 14
  60. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 15
  61. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 16
  62. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 17
  63. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 18
  64. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 19
  Youtube-Trung Bộ Kinh
  Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

  1. Pháp Môn Căn Bản
  2. Pháp Môn Căn Bản 2
  3. Các Lậu Hoặc
  4. Các Lậu Hoặc 2
  5. Thừa Tự Pháp
  6. Kinh Sợ Hãi
  7. Kinh ước Nguyện
  8. Ví Dụ Tấm Vải
  9. Chánh Tri Kiến
  10. Đại Kinh Sư Tử Hống
  11. Khổ Uẩn
  12. Tư Lượng
  13. Khu Rừng
  14. Selasuttam
  15. Song Tầm
  16. Ví Dụ Cái Cưa
  17. Vi Diệu Pháp
  18. Trạm Xe
  19. Thánh Cầu
  20. Ví Dụ Dấu Chân Voi
  21. Tam đề Nhân
  22. Rừng Sừng Bò
  23. Mục đồng
  24. Mahasaccaka
  25. Tam đề Sinh Tồn
  26. Verañjakasuttaṃ
  27. Kinh An Ban Thủ Ý
  Youtube-Vi diệu pháp (2000)
  Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

  1. Cảnh Khổ địa Ngục
  2. Cảnh Giới Tái Sinh
  3. Tâm đáo đại
  4. A Tu La
  5. Thập ác
  6. Chức Năng Tâm Pháp
  7. Cảnh Sở Tri Của Tâm Pháp
  8. Tâm Siêu Thế
  9. Sắc Pháp - Nghiệp
  10. Tứ Như ý Túc
  11. Thành Tố ý Thức
  12. Các Cấp Chúng Sinh
  13. Ngũ Uẩn
  14. Tâm đáo đại
  15. Thập Nhị Nhân Duyên
  16. Thập Nhị Nhân Duyên 2
  Các Bải Giảng trước 2019

  Các bài giảng của Sư Toai Khanh
  từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng


  1. Trang Pháp Thí
  Các bài cần được ghi chép

  Xin quý vị hỗ trợ chép bài.


  1. Kinh Trung Bộ số 006
  2. Kinh Trung Bộ số 009
  3. Kinh Trung Bộ số 010.2
  4. Kinh Trung Bộ số 010.3
  5. Kinh Trung Bộ số 010.4
  6. Kinh Tăng Chi số 138
  7. Kinh Tăng Chi số 160
  8. Kinh Tăng Chi số 181
  9. Kinh Tăng Chi số 182
  10. Giáo lý căn bản - 19
  11. Giáo lý căn bản - 20
  12. Giáo lý căn bản - 21
  13. Giáo lý căn bản - 22
  14. Giáo lý căn bản - 23
  15. Giáo lý căn bản - 24
  16. Giáo lý căn bản -25
  17. Những Vấn Đề Nhỏ Bé
  18. Những Vấn Đề To Lớn 2
  19. Những Vấn Đề To Lớn 3
  20. Con Đường Mau Chóng 2
  21. Trước Khi Bị Hủy Hoại
  22. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 2

  


  zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
  kalama || hình ảnh || sách || english

  © www.toaikhanh.com