Ghi Âm các Bài Giảng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Giáo lý (Houston 2019)
Minh Quang Youtube

  Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

   Vi diệu pháp (2000)
   Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

    Trung Bộ Kinh
    Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

     Kinh Đại Niệm Xứ
     Kênh Viet Theraveda

      Những thời pháp ngắn
      Kalama Journal Youtube

       Kinh Trường Bộ
       Kênh Phật giáo Theravada VN

        Tiểu Bộ Kinh
        Kênh Phật giáo Theravada VN

         2018-Paltalk
         Các bài giảng trên Paltalk trước 2019
         1. Kinh Pháp Cú số 077 [ghi chép hoàn tất]
         2. Kinh Pháp Cú số 285 (18587)
         3. Kinh Pháp Cú số 302 [ghi chép hoàn tất]
         4. Kinh Pháp Cú số 315 (24)
         5. Kinh Pháp Cú số 328 [ghi chép hoàn tất]
         6. Kinh Pháp Cú số 329 (21359)
         7. Kinh Pháp Cú số 330 (10389)
         8. Kinh Pháp Cú số 367 [ghi chép hoàn tất]
         9. Kinh Pháp Cú số 389 [ghi chép hoàn tất]
         10. Kinh Pháp Cú số 390 [ghi chép hoàn tất]
         11. Kinh Trung Bộ số 001 [ghi chép hoàn tất]
         12. Kinh Trung Bộ số 003 [ghi chép hoàn tất]
         13. Kinh Trung Bộ số 004 [ghi chép hoàn tất]
         14. Kinh Trung Bộ số 005 (25)
         15. Kinh Trung Bộ số 006 (25)
         16. Kinh Trung Bộ số 007 (392)
         17. Kinh Trung Bộ số 008 (25)
         18. Kinh Trung Bộ số 009 (25)
         19. Kinh Trung Bộ số 010.1 (49854)
         20. Kinh Trung Bộ số 010.2 (27)
         21. Kinh Trung Bộ số 010.3 (27)
         22. Kinh Trung Bộ số 010.4 (27)
         23. Kinh Trung Bộ số 090 (25)
         24. Kinh Trung Bộ số 091 (25)
         25. Kinh Trung Bộ số 092 (25)
         26. Kinh Tăng Chi số 001 [ghi chép hoàn tất]
         27. Kinh Tăng Chi số 003 [ghi chép hoàn tất]
         28. Kinh Tăng Chi số 004 [ghi chép hoàn tất]
         29. Kinh Tăng Chi số 005 [ghi chép hoàn tất]
         30. Kinh Tăng Chi số 006 [ghi chép hoàn tất]
         31. Kinh Tăng Chi số 007 [ghi chép hoàn tất]
         32. Kinh Tăng Chi số 008 [ghi chép hoàn tất]
         33. Kinh Tăng Chi số 009 [ghi chép hoàn tất]
         34. Kinh Tăng Chi số 010 [ghi chép hoàn tất]
         35. Kinh Tăng Chi số 011 [ghi chép hoàn tất]
         36. Kinh Tăng Chi số 013 [ghi chép hoàn tất]
         37. Kinh Tăng Chi số 015 [ghi chép hoàn tất]
         38. Kinh Tăng Chi số 017 [ghi chép hoàn tất]
         39. Kinh Tăng Chi số 020 [ghi chép hoàn tất]
         40. Kinh Tăng Chi số 021 [ghi chép hoàn tất]
         41. Kinh Tăng Chi số 022 [ghi chép hoàn tất]
         42. Kinh Tăng Chi số 023 [ghi chép hoàn tất]
         43. Kinh Tăng Chi số 024 [ghi chép hoàn tất]
         44. Kinh Tăng Chi số 025 [ghi chép hoàn tất]
         45. Kinh Tăng Chi số 026 [ghi chép hoàn tất]
         46. Kinh Tăng Chi số 027 [ghi chép hoàn tất]
         47. Kinh Tăng Chi số 028 [ghi chép hoàn tất]
         48. Kinh Tăng Chi số 029 [ghi chép hoàn tất]
         49. Kinh Tăng Chi số 030 [ghi chép hoàn tất]
         50. Kinh Tăng Chi số 031 [ghi chép hoàn tất]
         51. Kinh Tăng Chi số 032 [ghi chép hoàn tất]
         52. Kinh Tăng Chi số 033 [ghi chép hoàn tất]
         53. Kinh Tăng Chi số 035 [ghi chép hoàn tất]
         54. Kinh Tăng Chi số 036 [ghi chép hoàn tất]
         55. Kinh Tăng Chi số 037 [ghi chép hoàn tất]
         56. Kinh Tăng Chi số 038 [ghi chép hoàn tất]
         57. Kinh Tăng Chi số 039 [ghi chép hoàn tất]
         58. Kinh Tăng Chi số 040 [ghi chép hoàn tất]
         59. Kinh Tăng Chi số 041 [ghi chép hoàn tất]
         60. Kinh Tăng Chi số 042 [ghi chép hoàn tất]
         61. Kinh Tăng Chi số 043 [ghi chép hoàn tất]
         62. Kinh Tăng Chi số 044 [ghi chép hoàn tất]
         63. Kinh Tăng Chi số 045 [ghi chép hoàn tất]
         64. Kinh Tăng Chi số 046 [ghi chép hoàn tất]
         65. Kinh Tăng Chi số 047 [ghi chép hoàn tất]
         66. Kinh Tăng Chi số 051 [ghi chép hoàn tất]
         67. Kinh Tăng Chi số 054 [ghi chép hoàn tất]
         68. Kinh Tăng Chi số 055 [ghi chép hoàn tất]
         69. Kinh Tăng Chi số 059 [ghi chép hoàn tất]
         70. Kinh Tăng Chi số 060 [ghi chép hoàn tất]
         71. Kinh Tăng Chi số 061 [ghi chép hoàn tất]
         72. Kinh Tăng Chi số 063 [ghi chép hoàn tất]
         73. Kinh Tăng Chi số 064 [ghi chép hoàn tất]
         74. Kinh Tăng Chi số 065 [ghi chép hoàn tất]
         75. Kinh Tăng Chi số 066 [ghi chép hoàn tất]
         76. Kinh Tăng Chi số 067 [ghi chép hoàn tất]
         77. Kinh Tăng Chi số 068 [ghi chép hoàn tất]
         78. Kinh Tăng Chi số 069 [ghi chép hoàn tất]
         79. Kinh Tăng Chi số 070 [ghi chép hoàn tất]
         80. Kinh Tăng Chi số 071 [ghi chép hoàn tất]
         81. Kinh Tăng Chi số 072 [ghi chép hoàn tất]
         82. Kinh Tăng Chi số 073 [ghi chép hoàn tất]
         83. Kinh Tăng Chi số 074 [ghi chép hoàn tất]
         84. Kinh Tăng Chi số 075 [ghi chép hoàn tất]
         85. Kinh Tăng Chi số 076 [ghi chép hoàn tất]
         86. Kinh Tăng Chi số 077 [ghi chép hoàn tất]
         87. Kinh Tăng Chi số 078 [ghi chép hoàn tất]
         88. Kinh Tăng Chi số 079 [ghi chép hoàn tất]
         89. Kinh Tăng Chi số 080 [ghi chép hoàn tất]
         90. Kinh Tăng Chi số 081 [ghi chép hoàn tất]
         91. Kinh Tăng Chi số 082 [ghi chép hoàn tất]
         92. Kinh Tăng Chi số 083 [ghi chép hoàn tất]
         93. Kinh Tăng Chi số 084 [ghi chép hoàn tất]
         94. Kinh Tăng Chi số 085 [ghi chép hoàn tất]
         95. Kinh Tăng Chi số 086 [ghi chép hoàn tất]
         96. Kinh Tăng Chi số 087 [ghi chép hoàn tất]
         97. Kinh Tăng Chi số 088 [ghi chép hoàn tất]
         98. Kinh Tăng Chi số 089 [ghi chép hoàn tất]
         99. Kinh Tăng Chi số 090 [ghi chép hoàn tất]
         100. Kinh Tăng Chi số 091 [ghi chép hoàn tất]
         101. Kinh Tăng Chi số 092 [ghi chép hoàn tất]
         102. Kinh Tăng Chi số 093 [ghi chép hoàn tất]
         103. Kinh Tăng Chi số 094 [ghi chép hoàn tất]
         104. Kinh Tăng Chi số 095 [ghi chép hoàn tất]
         105. Kinh Tăng Chi số 096 [ghi chép hoàn tất]
         106. Kinh Tăng Chi số 097 [ghi chép hoàn tất]
         107. Kinh Tăng Chi số 098 [ghi chép hoàn tất]
         108. Kinh Tăng Chi số 099 [ghi chép hoàn tất]
         109. Kinh Tăng Chi số 100 [ghi chép hoàn tất]
         110. Kinh Tăng Chi số 101 [ghi chép hoàn tất]
         111. Kinh Tăng Chi số 102 [ghi chép hoàn tất]
         112. Kinh Tăng Chi số 103 [ghi chép hoàn tất]
         113. Kinh Tăng Chi số 104 [ghi chép hoàn tất]
         114. Kinh Tăng Chi số 105 [ghi chép hoàn tất]
         115. Kinh Tăng Chi số 106 [ghi chép hoàn tất]
         116. Kinh Tăng Chi số 107 [ghi chép hoàn tất]
         117. Kinh Tăng Chi số 108 [ghi chép hoàn tất]
         118. Kinh Tăng Chi số 109 [ghi chép hoàn tất]
         119. Kinh Tăng Chi số 110 [ghi chép hoàn tất]
         120. Kinh Tăng Chi số 111 [ghi chép hoàn tất]
         121. Kinh Tăng Chi số 112 [ghi chép hoàn tất]
         122. Kinh Tăng Chi số 113 [ghi chép hoàn tất]
         123. Kinh Tăng Chi số 114 [ghi chép hoàn tất]
         124. Kinh Tăng Chi số 115 [ghi chép hoàn tất]
         125. Kinh Tăng Chi số 116 [ghi chép hoàn tất]
         126. Kinh Tăng Chi số 117 [ghi chép hoàn tất]
         127. Kinh Tăng Chi số 118 [ghi chép hoàn tất]
         128. Kinh Tăng Chi số 119 [ghi chép hoàn tất]
         129. Kinh Tăng Chi số 120 [ghi chép hoàn tất]
         130. Kinh Tăng Chi số 121 [ghi chép hoàn tất]
         131. Kinh Tăng Chi số 124 [ghi chép hoàn tất]
         132. Kinh Tăng Chi số 129 [ghi chép hoàn tất]
         133. Kinh Tăng Chi số 131 (24)
         134. Kinh Tăng Chi số 133 [ghi chép hoàn tất]
         135. Kinh Tăng Chi số 134 [ghi chép hoàn tất]
         136. Kinh Tăng Chi số 135 (24)
         137. Kinh Tăng Chi số 137 [ghi chép hoàn tất]
         138. Kinh Tăng Chi số 138 (24)
         139. Kinh Tăng Chi số 139 [ghi chép hoàn tất]
         140. Kinh Tăng Chi số 140 [ghi chép hoàn tất]
         141. Kinh Tăng Chi số 142 [ghi chép hoàn tất]
         142. Kinh Tăng Chi số 144 [ghi chép hoàn tất]
         143. Kinh Tăng Chi số 149 [ghi chép hoàn tất]
         144. Kinh Tăng Chi số 150 [ghi chép hoàn tất]
         145. Kinh Tăng Chi số 155 [ghi chép hoàn tất]
         146. Kinh Tăng Chi số 162 [ghi chép hoàn tất]
         147. Kinh Tăng Chi số 163 [ghi chép hoàn tất]
         148. Kinh Tăng Chi số 164 [ghi chép hoàn tất]
         149. Kinh Tăng Chi số 165 [ghi chép hoàn tất]
         150. Kinh Tăng Chi số 166 [ghi chép hoàn tất]
         151. Kinh Tăng Chi số 167 [ghi chép hoàn tất]
         152. Kinh Tăng Chi số 168 [ghi chép hoàn tất]
         153. Kinh Tăng Chi số 169 [ghi chép hoàn tất]
         154. Kinh Tăng Chi số 171 [ghi chép hoàn tất]
         155. Kinh Tăng Chi số 172 [ghi chép hoàn tất]
         156. Kinh Tăng Chi số 175 [ghi chép hoàn tất]
         157. Kinh Tăng Chi số 177 [ghi chép hoàn tất]
         158. Kinh Tăng Chi số 178 [ghi chép hoàn tất]
         159. Kinh Tăng Chi số 179 (24)
         160. Kinh Tăng Chi số 180 (24)
         161. Kinh Tăng Chi số 181 (5822)
         162. Kinh Tăng Chi số 182 (24)

         2019-Sydney
         Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu
         Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia

         2019-Youtube
         Pháp thoại trên Youtube
         Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

         2020-Berlin
         Pháp thoại tại Berlin - Đức
         Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

         2020-Zoom
         Ghi âm các bài pháp
         Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần

         2021-Beatenberg
         Một số bài giảng cho cư sĩ
         Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

         2022-Beatenberg
         Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
         Xin xem trang Beatenberg 2022

         2022-Kalama
         Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
         Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

         2022-Misc
         Những thời pháp ngắn 2022

         2022-Vấn Đáp
         Trả lời các câu hỏi từ tứ phương đại chúng

         Internet
         Các Bải Giảng trước 2019

         Các bài giảng của Sư Toai Khanh
         từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng

         


         zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
         kalama || hình ảnh || sách || english

         © www.toaikhanh.com