Living and Existing


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Living and Existing

There are some people simply live to co-exist and do not contribute, so when they die their departure would be felt like an absence but not a loss for others.

We must lead a meaningful life so that our existence means a contribution but not as a crowding; and one day our absence from this world would be felt as a loss, not an extra space gained.

It depends on how you live so that after you’re gone there is a precious memory left behind, sorely missed by others.


Get Rid Of Excess | | Good and Bad

Amita Means Immeasurable | | Matters Big And Small

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com