Cut off, Eliminate, Finish?


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Cut off, Eliminate, Finish?

There are problems in this world that can be solved immediately once we understand them.

As an example, something very big in the middle of the dark night would bring out a fear of some ghostly monster, and something lying winding on the ground would be a snake. By the simple act of turning on a light you can see the large black object is actually the water container you left out this afternoon, and the thing lying on the ground is a rope you forgot to put away. Once you know what it is your fear of it will disappear.

On this the Buddha said: "Wisdom makes light the darkness of ignorance."

When light arrives, darkness withdraws. When saintly mind appears, ordinary mind dissolves. A problem is solved immediately once it is understood.

In Buddhism there is no such way to cut off, to eliminate or to finish suffering. Say whatever you like, but really there is nothing for us to actually cut off, to eliminate or to finish. There is only replacement. Practising Buddhism will not eliminate suffering in the same way you use a hammer to smash a glass to bits, but it will replace it. For example, you are angry when you misunderstand someone. When the truth comes out with a clear explanation, your anger immediately disappears.


Amita Means Immeasurable | | Old or Antique

Gate gate pāragate pārasaṃgate | | The Anaka Drum

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com