Conceit


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Conceit

His superhuman ability to see thousands of universes made Anuruddha so proud so he came and spoke to Sariputta: "I can see thousand universes as easily as one can see a fig in his own hand, however I have not been able to rid myself of mental defilements (Āsava)".

Sariputta said: " Half of what you just said is from conceit (màna). The other half is from restlessness and worries (uddhacca-kukkucca)".

That is how a saint would see matters, to that level of extreme scrutiny.

Auruddha thanked his teacher and went into deep meditation and achieved Arahant enlightenment, no longer did he have conceit or restlessness or worries.

What about us? We want too much, we want everything, and if we have a bit of something, that's enough to make us feels proud.

We look around and feel good to find other Buddhist do not go begging 8 days a month like do. That's conceit.

We look around and feel good to find other Buddhists do not listen to Dhamma as much as we do. That's conceit.

We feel good to find that nobody has as many Dhamma books as we do. That's conceit.


Ten defilements and unwholesome roots (kilesa)

 1. greed (lobha)
 2. hate (dosa)
 3. delusion (moha)
 4. conceit (māna)
 5. wrong views (micchāditthi)
 6. doubt (vicikicchā)
 7. torpor (thīnaṃ)
 8. restlessness (uddhaccaṃ)
 9. shamelessness (ahirikaṃ)
 10. recklessness (anottappaṃ)


Gate gate pāragate pārasaṃgate | | Praise & Criticism

Happiness | | Nembutsu Chanting And Death-bed Praying

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com