The Middleness


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

The Middleness

tatramajjhattatā: The Pāḷi term for this cetasika literally means “there in the middleness.” It is a synonym for equanimity (upekkhā), not as a neutral feeling, but as a mental attitude of balance, detachment, and impartiality. It has the characteristic of conveying consciousness and the mental factors evenly. Its function is to prevent deficiency and excess, or to prevent partiality. It is manifested as neutrality.

It should be seen as the state of looking on with equanimity in the citta and cetasikas, like a charioteer who looks on with equanimity at the thoroughbreds progressing evenly along the roadway.

Neutrality of mind becomes the sublime quality of equanimity towards living beings. As such, it treats beings free from discrimination, without preferences and prejudices, looking upon all as equal. This equanimity should not be confused with its “near enemy,” the worldly-minded indifference due to ignorance (avijjā).


More Precious Than Gold | | Praise & Criticism

Gullibility | | Good and Bad

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com