Introduction to Satipatthana Sutta


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Introduction to Satipatthana Sutta

In Theravada tradition Satipatthana Sutta (The Discourse on the Establishing of Mindfulness) is the core of Buddhism, is the only path to liberation. Some may question why such an important concept were only conveyed in 2 suttas, namely Satipaṭṭhāna Sutta (Majjhima Nikaya 10) and Mahāsatipaṭṭhāna Sutta (Dīgha Nikāya 22). My answer: Even though satipatthana (Four Mindfulness Domains: body, feeling, mind and Dhamma) were only discussed in depth in 2 suttas, the concept is present in various shapes and guises widely across the Tripitaka. Wherever the Buddha mentions the Five Aggregates Of Clinging (pañca-khandha), the Tweleve sense bases (āyatana), the Four Noble truths (cattāri ariyasaccāni), there he reflects on the Four Mindfulness Domains.

Followers of Mahayana Buddhism believe in praying to Amitābha and those in Pure Land Buddhism believe in asking for help by calling out the name of the Buddha. But in all Buddhist's texts, if one tries to find any mention of such practice one may not find any bar one single citing (Amitāyurdhyāna Sūtra). On the other hand, practitioners of Theravada tradition focus only on understanding Buddha's words and practice mindfulness, which is the core, wide and deep, of his teaching.

I do not intend to attack other traditions. But this is what I find in today's Buddhists, especially in Vietnam and China. You may say if I do not believe in praying and asking for help from some supreme being like "the Buddha" then how I can say I believe in Buddha. My answer is I am only a common monk, a lay monk and I believe in Buddha more in his teaching than in his power because he has gone, he has entered Nibban. I believe in Buddha because of the following truths He had taught us:

 1. Impermanence of all things
 2. Non-Self
 3. Karma
 4. Suffering in Cause and in Effect

 5. Informal Talk on Information Tech | | Earthen floors and tiled floors

  Sharp End Of A Grain Of Rice | | Extra bits

  Tiếng Việt


  


thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com