Toại Khanh Giác Nguyên Theravada Buddhism Phật Giáo Nguyên Thủy


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách
Buddha

Gautama Buddha (c. 563/480 – c. 483/400 BCE), also known as Siddhārtha Gautama (सिद्धार्थ गौतम) in Sanskrit or Siddhattha Gotama (शिद्धत्थ गोतम) in Pali, Shakyamuni (i.e. "Sage of the Shakyas") Buddha, or simply the Buddha, after the title of Buddha, was a monk (śramaṇa), mendicant, sage, philosopher, teacher and religious leader on whose teachings Buddhism was founded. He is believed to have lived and taught mostly in the northeastern part of ancient India sometime between the 6th and 4th centuries BCE.

Gautama taught a Middle Way between sensual indulgence and the severe asceticism found in the śramaṇa movement common in his region. He later taught throughout other regions of eastern India such as Magadha and Kosala.

Gautama is the primary figure in Buddhism. He is believed by Buddhists to be an enlightened teacher who attained full Buddhahood and shared his insights to help sentient beings end rebirth and suffering. Accounts of his life, discourses and monastic rules are believed by Buddhists to have been summarised after his death and memorized by his followers. Various collections of teachings attributed to him were passed down by oral tradition and first committed to writing about 400 years later.

Backzoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com