Kính Điếu Trưởng Lão Giác Chánh

Kính bạch giác linh hòa thượng

Một ánh sao thiêng vừa băng giữa trời Nam Quốc

Một cội cổ tùng vừa đổ trên đất Nam Truyền

Kính tiếc lắm thay

Nhớ linh xưa

Bản quán Vĩnh Long, chào đời năm Đinh Hợi

Tính đến nay vừa vặn bảy tư năm

Tuổi đôi mươi giác chủng nảy mầm

Biệt xứ xa quê xuất gia tầm đạo

Duy thức tinh thâm

Tỳ Đàm uyên áo

Tám mốt, một trăm dung nhiếp nghĩa huyền

Tâm vật vô thường

Vạn hữu do duyên

Chân với Tục tùy thời phương tiện

Tứ cú bách phi trù lâm biên kiến

Hí luận biện thông đặt hết ở hiên ngoài

Năm mươi năm

Thao thức bản hoài

Viết sách, giảng kinh

Truyền đăng tục diệm

Vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến

Năm mươi năm chưa phai nhạt tấc lòng

Pháp tử môn đồ lưu lạc khắp Tây Đông

Từ vạn dặm vẫn xem thầy là đuốc sáng

Bồ Tát hạnh một đời không nản

Chí hoằng dương như thiết thạch chẳng sờn

Đứng thẳng giữa đời

Như ngọn cao sơn

Thời cuộc, lợi danh

Chỉ là cơn gió thoảng

Chiều nay

Kính tiếc lắm thay

Ngọn cao sơn đã đổ

non xưa chỉ còn là hoài niệm

Tòng lâm cháy rồi

rừng cũ bây giờ là cõi vắng hoang liêu

Tổ đình mênh mông xao xác tiếng chim chiều

Chùa thầy hắt hiu gió lùa sông vắng

Đạo tràng sơn môn giờ là cõi lặng

Thầy đi rồi

Vùng mây khói sau lưng

Vạn hữu do duyên

Có rồi phải mất

Duyên tụ tương phùng

Duyên tán chia xa

Người gặp người trong mỗi sát na

Người xa nhau trong từng khoảnh khắc

Thôi cũng đành thôi

Quay về giả niệm

Mong kiếp kiếp

Được là bồ đề thân quyến

Đời đời tao phùng

Làm cốt nhục Linh sơn

Cõi trầm luân nhất khứ bất hườn

Cúi xin thầy thùy từ chứng giám

Ô hô

Kính tiếc lắm thay !

Sư Điệt Toại Khanh khấp điếu

Tiểu sử Trưởng Lão Giác Chánh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:11:02:2020)