Phút Cuối

Di quan, giờ đã điểm rồi

Áo quan rời cổng, thầy ơi, thế là...

Từ nay gió sớm trăng tà

Lối về chùa cũ nghe ra mấy trùng

Thầy đi mây trắng thong dong

Con về thương tiếc cho lòng hoang liêu

Nhớ xưa am đất tường xiêu

Tuổi thơ con có thầy dìu dắt đi

Bây giờ sinh tử phân ly

Chùa xưa giờ có còn gì thầy ơi

Thầy xưa bắc đẩu cao vời

Giờ còn lại tiếng lá rơi bên thềm

Ai về nghe tiếng gió đêm...

Toại Khanh Feb/10/20

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:11:02:2020)