Một Mai Em Mất

Sống thì chung một đạo tràng

Một mai em mất, ta mang cốt về

Vùi nông dưới gốc bồ đề

Để đêm đêm vẫn còn nghe lời thiền

Cầm bằng sinh tử còn duyên

Gặp nhau nhắc lại câu nguyền kiếp xưa

Đưa nhau về lại mái chùa

Như từ muôn thuở người chưa xa người ...

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:18:03:2020)