KĀLĀMA

Về đây vun gốc ngọc lan

Xây thêm một động hoa vàng đợi nhau

Mai kia sương trắng mái đầu

Ta đi còn để lại câu hẹn thề

Xứ người treo bóng trăng quê

Lòng vô trụ...biết ai về, ai đi ?

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:14:11:2020)