Đồi thiền

Đồi thiền rồi cũng sẽ xong

Phố ơi, xin lại vững lòng đợi nhau

Trước cầu đạo, sau cạo đầu

Đưa nhau qua cuộc bể dâu nát lòng

Rồi nắng hạ, rồi gió đông

Lắng tai nghe tiếng thu không mỗi chiều

Đợi người một góc tịch liêu

Đêm khuya nào đó ít nhiều ngộ ra

Ô hay...diện mục chính là

Cội nguồn vạn hữu chẳng qua cái này

Tiễn người chẳng tiện cầm tay

Thì thôi ta hẹn ngày nầy mùa sau !

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:24:01:2021)