Tiếc Thương Tu Nữ Mỹ Hồng

Hơn năm mươi tuổi đời
Gần ba mươi tuổi đạo
Cô ơi !

Nhớ mà tiếc, nghĩ mà thương
Gấp chi một bước vô thường, vội không ?
Chọn áo trắng, không đêm hồng
Tuổi xanh lại cứ nẻo Không mà về
Am nghèo mái lá chùa quê
Ốp nhang, chén gạo mấy bề lo toan
Này nghĩa xóm, nọ tình làng
Mấy mươi năm đó đảm đang đạo đời
Rồi không đợi tiễn hay mời
Đủ duyên thì đến, việc rồi lại đi
Một đời học hạnh xả ly
Đứt hơi, ngó lại còn gì chưa buông
Chuyện đời chua ngọt, ghét thương
Nữ thân mà lại can trường như nam
Đẹp lành nhường hết cho em
Thiệt thòi phần chị bớt thêm được gì
Đức tu đáng mặt trưởng ni
Giờ xuôi tay để bỏ đi một chiều
Từ giờ gió sớm hắt hiu
Nắng trưa, trăng tối, mưa chiều còn ai
Tử sinh biền biệt dặm dài
Mong cô cả rộng đường bay về trời
Hiên chùa mấy giọt mưa rơi
Cũng là chừng ấy lòng người tiễn cô
Khói hương rồi cũng hư vô
Tấm lòng thương tiếc cơ hồ chẳng tan ...

Toại Khanh
từ Úc Châu ngày 3 tháng 3 năm 2019

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:30:08:2021)