Ẩn Giả Tưởng

Tiểu ẩn cao sơn phi khả kỳ

Đại cư náo thị dã hề hy

Tuyệt trần lung lý chân thậm sự

Vô vật vô nhân vô sở vi

(HT Tuệ Sỹ)

隱 者 想

小 隱 高 山 非 可 奇

大 居 鬧 市 也 兮 希

絕 塵 籠 裏 真 甚 事

無 物 無 人 無 所 為

Lên rừng ở ẩn có chi hay

Về phố dựng am cũng bắt đầy

Có giỏi, xin vào nơi ngục thất

Quên hết nhân quần, thõng hai tay!

(Toại Khanh dịch)

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:30:11:2023)