Kệ Thỉnh Pháp Sư

Hai ngàn năm Thế Tôn khuất bóng

Lời dạy xưa còn vọng đến nay

Chỉ là nắm lá trong tay

Vẫn tròn huệ mạng Như Lai ba đời

Đúng diệu pháp, một lời cũng đủ

Đủ bao hàm pháp nhũ Phật thân

Một lời như thật, như chân

Cho ra diệu dụng vạn lần hư ngôn

Biển trầm luân sóng dồn gió dập

Kiếp rùa mù khó gặp cơ may

Hiếm hoi có được thân này

Mấy khi gặp bậc diễn bày Phật ngôn

Gặp phải lúc hoàng hôn mạt pháp

Sống giữa thời hỗn tạp vàng thau

Được nghe chánh pháp dễ đâu

Bình sinh hiểu được một câu cũng là

Nay nhớ tích Phật Đà thuở trước

Chứng đạo xong phải được thỉnh mời

Đại bi khuyến hóa độ đời

Bắt đầu từ buổi nhận lời Phạm Thiên

Kể từ đó trăm miền hóa độ

Đem đạo mầu giải khổ chúng sinh

Tuệ đăng soi khắp hàm linh

Lời vàng tháo cởi mê tình phàm phu

Xin cung thỉnh pháp sư khai thị

Giảng kinh theo ý chỉ Thế tôn

Tùy duyên khai diễn pháp môn

Chúng con một tấm lòng son đợi chờ

Mong sớm dứt mê mờ vọng tưởng

Lìa tử sinh, nhất hướng Niết Bàn

Hương đăng giờ đã sẵn sàng

Thỉnh ngài một bước dời sang thượng tòa...

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:18:01:2024)