Toại Khanh Giác Nguyên Theravada Buddhism Phật Giáo Nguyên Thủy

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt
 
www.toaikhanh.com được thiết kế làm nơi lưu trữ các bài giảng cùng những đoạn trích dẫn pháp thoại giáo lý Phật giáo Nguyên thủy (Nam truyền) của Sư Giác Nguyên (bút hiệu Toại Khanh).
Xin đặc biệt chú ý: Sư Giác Nguyên không quản lý và không chịu trách nhiệm cho bất cứ dữ liệu thông tin nào trên trang này.
Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc chủ nhiệm trang: Cao Xuân Kiên (contact@toaikhanh.com).
Vài hàng về Sư Toại Khanh

Sư Giác Nguyên, tục húy là Phạm Nguyên, sinh tại Vĩnh Long năm 1969, vào chùa từ năm 1977. Ngoài chút khả năng đọc hiểu một vài ngoại ngữ, không có bất cứ bằng cấp nào về thế học. Toàn bộ những thông tin cá nhân về Toại Khanh phần lớn là những gì thiên hạ đã thấy, nghe và đọc từ bao năm qua với những thêm bớt của người thương hay kẻ ghét.

Nếu phải có một câu tự nhận xét về mình thì Toại Khanh chỉ dám nhận mình là một cánh chim di trú, mỗi năm xê dịch đôi lần để trú đông. Những đóng góp gì đó cho đời chỉ là từng nắm cỏ rơm kết tổ cho mình, và những lầm lỗi nào đó của bản thân thì chỉ xin đem hết mấy năm cuối đời, sau tuổi 50, tự biến mình thành nến cháy đến hơi tàn để đền bồi muôn một...

Hiện nay, Sư Toại Khanh đang chú tâm vào dự án Thiền viện Kalama, tại Myanmar.


Few words about Venerable Toai Khanh

He was born in Vinh Long Vietnam in 1969 and entered the life of a Buddhist monk from 1977. Apart from the ability to read and write in a few languages, he has absolutely no certificates or degrees. All personal information about Toai Khanh mostly are from what people see, hear and read over the years, with few additions and omissions from those who like him and those who dislike him.

If he has to say something about himself, Toai Khanh would liken himself to a migrating bird, moving a few times each year to avoid the winter's cold. All he has contributed in his life is but dead grass for his nest. As for his mistakes, he would spend the rest of his late 50s life, like a candle burning to the end, to repair and repay ...

Toai Khanh's current project is developing Kalama Tawya Centre, a meditation retreat in Myanmar.


Email: contact@toaikhanh.com

Phụ trách trang (web master):
Cao Xuân Kiên (Sydney Australia)thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com