toaikhanh.com

Danh Sách Tóm Tắt - Từ Ngữ Cơ Bản

(Kien's Buddhist Reference - Page Of Lists)

VietEnglishPali/Sangkrit
Tam Tướng Three Marks Of Existence tilakkhaṇa
Vô Thường Impermanence aniccā
Khổ Suffering dukkha
Vô Ngã Non-self anattā
Tứ Thánh Quả Four Stages Of Enlightenment
Sơ Quả Tu-đà-hoàn Stream-enterer sotāpatti
Nhị Quả Tư-đà-hàm Once-returner sakadāgāmī
Tam Quả A-na-hàm Non-returner anāgāmī
Tứ Quả A-la-hán Arahant arahanta
Tứ Vô Lượng Four Immeasurable Virtues brahmavihara
Từ Loving-kindness metta
Bi Compassion karuna
Hỷ Empathetic Joy mudita
Xả Equanimity upekkha
Tứ Diệu Đế Four Noble Truths cattāri ariyasaccāni
Khổ Đế Suffering dukkham
Tập Đế Origin Of Suffering dukkha-samudayo
Diệt Đế Cessation Of Suffering dukkha-nirodha
Đạo Đế Path To Cessation Of Suffering dukkha-nirodha-gamini patipada
Tứ Niệm Xứ Four Mindfulness Domains satipatthana
Quán Thân Mindfulness Of The Body kaya
Quán Thọ Mindfulness Of Sensations vedanā
Quán Tâm Mindfulness Of Consciousness citta
Quán Pháp Mindfulness Of Dhammās dhammās
Tứ Chính Cần Four Right Efforts sammappadhānā
Tránh Làm Điều Ác Chưa Làm Preventing Unskillful States From Arising anutpannapāpakākuśaladharma
Vượt Qua Điều Ác Đã Làm Abandoning Of The Already Arisen Unskillful States utpanna-pāpakākuśala-dharma
Phát Huy Điều Thiện Đã Có Sustaining And Increasing Of Arisen Skillful States anutpannakuśala-dharma
Phát Sinh Điều Thiện Chưa Có Exertion For The Arising Of Skillful States utpannakuśala-dharma
Tứ Thần Túc Four Bases Supernatural Power iddhipādā
Dục Thần Túc Will chanda-ṛddhi-pāda
Cần Thần Túc Energy vīrya-ṛddhi-pāda
Tâm Thần Túc Consciousnes citta-ṛddhi-pāda
Quán Thần Túc Examination mīmāṃsa-ṛddhi-pāda
Năm Triền Cái Five Hindrances pañca nīvaraṇāni
Tham Dục Sensory Desire kāmacchanda
Sân Ill-will vyāpāda
Hôn Trầm Sloth-and-torpor thīna-middha
Trạo Cử Restlessness-and-worry uddhacca-kukkucca
Nghi Doubt vicikicchā
Ngũ Căn Five Spiritual Faculties pañca indriya
Tín Căn Conviction saddhā
Tinh Căn Energy viriya
Niệm Căn Mindfulness sati
Định Căn Unification samādhi
Huệ Căn Wisdom paññā
Ngũ Lực Five Strengths pañca bala
Tín Lực Conviction saddhā
Tinh Lực Energy viriya
Niệm Lực Mindfulness sati
Định Lực Unification samādhi
Huệ Lực Wisdom paññā
Ngũ Uẩn Five Aggregates Of Clinging pañca-khandha
Sắc Uẩn Form rūpa
Thọ Uẩn Sensations vedanā
Tưởng Uẩn Perception saññā
Hành Uẩn Mental Activitysaṅkhāra
Thức Uẩn Consciousness viññāṇa
Lục Căn Six Sense Bases Āyatana
Nhãn (Thị Giác) Eyes (vision) cakkhāyatana
Nhĩ (Thính Giác) Ears (sound) sotāyatana
Tỉ (Khứu Giác) Nose (smell) ghānāyatana
Thiệt (Vị Giác) Tongue (taste) (jivhāyatana
Thân (Xúc Giác) Body (touch) kāyāyatana
Ý (Tâm Thức) Mind (thought) manāyatana
Thất Giác Chi Seven Factors Of Awakening satta bojjhaṅgā
Trạch Pháp Investigation dharmapravicaya
Tinh Tấn Energy vīrya
Hỉ Joy prīti
Khinh An Relaxation praśrabdhi
Niệm Mindfulness smṛti
Định Concentration samādhi
Xả Equanimity upekṣā
Thất Tiềm Miên Seven Proclivities anusaya
Dục Tham Tiềm Miên Sensuous Greed kāmarāga
Phẫn Nộ Tiềm Miên Grudge paṭigha
Tà Kiến Tiềm Miên Speculative Opinion diṭṭhi
Hoài Nghi Tiềm Miên Skeptical Doubt vicikicchā
Kiêu Mạn Tiềm Miên Conceit māna
Hữu Tham Tiềm Miên Craving For Continued Existencebhavarāga
Vô Minh Tiềm Miên Ignorance avijjā
Bát Chánh Đạo Noble Eightfold Path ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
Chánh Kiến Right View sammā-diṭṭhi
Chánh Tư Duy Right Intention sammā-saṅkappa
Chánh Ngữ Right Speech sammā-vācā
Chánh Nghiệp Right Conduct sammā-kammanta
Chánh Mạng Right Livelihood sammā-ājīva
Chánh Tinh Tấn Right Effort sammā-vāyāma
Chánh Niệm Right Mindfulness sammā-sati
Chánh Định Right Samadhi sammā-samādhi
Ngũ Giới Five Precepts pañcasīla
Không Sát Sanh No Killing pāṇātipātā veramaṇī
Không Trôm Cắp No Stealing adinnādānā veramaṇī
Không Tà Dâm No Sexual Misconduct kāmesumicchācāra veramaṇī
Không Vọng Ngữ No False Speech musāvādā veramaṇī
Không Rượu Chè No Alcohol Or Drugs surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī
+Bát Giới + 3 More
Không ăn Quá Giờ No Eating At Wrong Time
Không Ca Múa, Trang điểm No Dancing No Make Up
Không Nằm Giường Cao đẹpNo Use Of Nice Beds
Mười Ba-la-mật Ten Completeness 10 pāramī
Bố Thí Generosity dāna
Trì Giới Virtue sīla
Xuất Gia Renunciation nekkhamma
Trí Tuệ Transcendental Wisdom paññā
Tinh Tấn Energy viriya
Nhẫn Nại Patience khanti
Chân Thật Truthfulness sacca
Quyết Định Determination adhiṭṭhāna
Tâm Từ Goodwill mettā
Tâm Xả Equanimity upekkhā
Mười Kiết Sử Ten Fetters saṃyojana
Thân Kiến Belief In A Selfsakkàya-ditthi
Hoài Nghi Doubtvicikicchà
Giới Cấm Thủ Attachment To Rules And Ritualssilabata-paràmàsa
Tham đắm Vào Cõi Dục Sensual Desirekàma-ràga
Sân HậnIll Will vyàpàda
Tham đắm Vào Cõi SắcLust For Material Rebirthrùpa-ràga
Tham đắm Vào Cõi Vô Sắc Lust For Rebirth In A Formless Realm arùpa-ràga
MạnConceit màna
Trạo Cử Vi TếRestlessness uddhacca
Si Vi TếIgnorance avijjà
Thập Nhị Nhân Duyên Dependent Origination pratītyasamutpāda
Vô Minh Ignorance avijjà
Hành Volitional Impulses sankhàra
Thức Rebirth Consciousness vinnana
Danh Sắc Name & Form nàma rùpa
Lục Nhập Six-fold Sense Bases chabbithàna
Xúc Contact phassa
Thọ Sensation vedanà
Ái Craving tanhà
Thủ Clinging upadàna
Hữu Becoming bhava
Sinh Birth jati
Lão Tử Aging & Death jaramrana
24 Duyên Hệ 24 Modes Of Conditionality paccaya
Nhân Root Condition hetupaccayo
Cảnh Object ārammanapaccayo
Trưởng Predominance adhipatipaccayo
Vô Gián Priority anantarapaccayo
Đẳng Vô Gián Contiguity samanantarapaccayo
Đồng Sinh Co-nascence sahajātapaccayo
Hỗ Tương Mutuality aññamaññapaccayo
Y Support nissayapaccayo
Cận Y Decisive Support upanissayapaccayo
Sinh Tiền Pre-nascene purejātapaccayo
Sinh Hậu Post-nascene pacchājātapaccayo
Tập Hành Repitition āsevanapaccayo
Nghiệp Karma kammapaccayo
Quả Karma-result vipākapaccayo
Vật Thực Nutriment āhārapaccayo
Quyền Faculty indriyapaccayo
Thiền Jhāna jhānapaccayo
Đạo Path maggapaccayo
Tương ưng Associaton sampayuttapaccayo
Bất Tương ưng Dissociation vippayuttapaccayo
Hiện Hữu Presence atthipaccayo
Vô Hữu Absence natthipaccayo
Ly Disappearance vigatapaccayo
Bất Ly Non-disappearance avigatapaccayo
PDF files
VietEnglishPali
12 Nghiệp
12 Nhân Duyên
24 Duyen Sieu Ly Cao Hoc
37 trợ pháp bồ đề
52 Tâm Sở -old
52 Tâm Sở-big
52 Tâm Sở
6 Tùy Niệm
Bốn Loại Vật Thực
Niệm Xứ Kinh
Paritta - Từ ngữ Pali
Thang Phap Tap Yeu- TL Tinh Su
Thang phap Tap yeu - Tk Khai Minh
Thanh Tinh Dao
Thanh Tịnh Ðạo
Thiền học Nam Truyền
Văn Học Kinh Điển Pàli
Xứ và Giới
dainiemxu-giang-giai
kinh tang chi
kinh trung bo
kinh truong bo
kinh tuong ung
Abhidhamma
Buddhist Dictionary
Core Values of Buddhism
Death_Poems_by_Zen_Monk
Dependent Arising
Dukkha and Contemplating Dukkha
Eight Noble Turths
FourPlanesLiberation
FourSublimeStates
Ghatikara the Potter
Heart Sutra
Living is Dying Dzongsar Khyentse
Mahasatipatthana Sutta
Messages from the Buddha
Notion of Ditthii
Pali-English_Dictionary
ParittaSutta Silananda
Path of Purification
Patthana
Process of Consciousness and Matter
Requisites of Enlightenment
SevenFactorsAwakening
TenPerfections
Theravada Buddhism - BBC
Theravada Buddhism
What is Theravada
Words Of Buddha
pali_workbook
settleback
Culavaggapali_mula
Mahavaggapali_mula_
Pacittiyapali_mula
Parajikapali_mula
Parivarapali_mula
01 Mulapannasapali_mula
02 Majjhimapannasapali_mula
03 Uparipannasapali_mula
01 Mulapannasapali_mula
02 Majjhimapannasapali_mula
03 Uparipannasapali_mula
01 Ekakanipatapali
02 Dukanipatapali
03 Tikanipatapali
04 Catukkanipatapali
05 Pancakanipatapali
06 Chakkanipatapali
07 Sattakanipatapali
08 Atthakanipatapali
09 Navakanipatapali
10 Dasakanipatapali
11 Ekadasakanipatapali
Links
dictionary.sutta.orgPali - Multilang Dictionary Online(very good)

toaikhanh.com