Ghi Âm các Bài Giảng


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Bài Giảng

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Houston 2019

Khoá Giáo lý tại Houston Tháng 10 năm 2019
Minh Quang Youtube

 1. Khái quát về Tâm Pháp [ghi chép hoàn tất]
 2. 24 Duyên Hệ [ghi chép hoàn tất]
 3. Giáo lý Duyên Khởi [ghi chép hoàn tất]
 4. Duyên Hệ và Duyên Sinh [ghi chép hoàn tất]
 5. Duyên Hệ và Con Đường Tu Chứng [ghi chép hoàn tất]
 6. Duyên Hệ và Tu Hành [ghi chép hoàn tất]
 7. Thiền Duyên và Đạo Duyên [ghi chép hoàn tất]
 8. Quả Duyên và vật Thực Duyên [ghi chép hoàn tất]
 9. Thường Cận Y Duyên [ghi chép hoàn tất]
 10. Hiện Hữu và Ly Khứ Duyên [ghi chép hoàn tất]
 11. Hỗ Tương, Tương Ưng và Quyền Duyên [ghi chép hoàn tất]
 12. Ba Tạng và Con Đường Tu Chứng [ghi chép hoàn tất]
Houston 2020

Khoá Giáo lý tại Houston Tháng 1 năm 2020
Minh Quang Youtube

 1. Bốn Hạng Học Đạo [ghi chép hoàn tất]
 2. Thế Giới Qua Tứ Thực [ghi chép hoàn tất]
 3. Thế Giới Qua Lục Căn [ghi chép hoàn tất]
 4. Thế Giới Qua Cảm Thọ [ghi chép hoàn tất]
 5. Sống Chánh Niệm (1) [ghi chép hoàn tất]
 6. Sống Chánh Niệm (2) [ghi chép hoàn tất]
 7. Hạnh Phúc và Đau Khổ (1) [ghi chép hoàn tất]
 8. Hạnh Phúc và Đau Khổ (2) [ghi chép hoàn tất]
 9. Thiện Ác [ghi chép hoàn tất]
 10. Luân Hồi và Giải Thoát (1) [ghi chép hoàn tất]
 11. Luân Hồi và Giải Thoát (2) [ghi chép hoàn tất]
 12. Nhất Thiết Lậu Hoặc (1) [ghi chép hoàn tất]
 13. Nhất Thiết Lậu Hoặc (2) [ghi chép hoàn tất]
 14. Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (1) [ghi chép hoàn tất]
 15. Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (2) [ghi chép hoàn tất]
 16. Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (3) [ghi chép hoàn tất]
 17. Bốn Truyền Thống Thánh Nhân [ghi chép hoàn tất]
 18. Thế Giới Đời Sống Muôn Loài [ghi chép hoàn tất]
gmcm2

Vi diệu pháp (2000)
Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

 1. Cảnh khổ địa ngục [ghi chép hoàn tất]
 2. Cảnh giới tái sinh [ghi chép hoàn tất]
 3. Tâm đáo đại [ghi chép hoàn tất]
 4. A tu la (114026)
 5. Thập ác (56923)
 6. Chức năng tâm pháp [ghi chép hoàn tất]
 7. Cảnh sở tri của tâm pháp [ghi chép hoàn tất]
 8. Tâm siêu thế (73786)
 9. Sắc pháp - Nghiệp (88282)
 10. Tứ như ý túc [ghi chép hoàn tất]
 11. Thành tố ý thức [ghi chép hoàn tất]
 12. Các cấp chúng sinh (64406)
 13. Ngũ uẩn [ghi chép hoàn tất]
 14. Tâm đáo đại [ghi chép hoàn tất]
 15. Thập nhị nhân duyên [ghi chép hoàn tất]
 16. Thập nhị nhân duyên 2 [ghi chép hoàn tất]
gmcm

Trung Bộ Kinh
Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

 1. Pháp môn căn bản [ghi chép hoàn tất]
 2. Pháp môn căn bản 2 [ghi chép hoàn tất]
 3. Các lậu hoặc [ghi chép hoàn tất]
 4. Các lậu hoặc 2 [ghi chép hoàn tất]
 5. Thừa tự pháp [ghi chép hoàn tất]
 6. Kinh sợ hãi [ghi chép hoàn tất]
 7. Kinh ước nguyện [ghi chép hoàn tất]
 8. Ví dụ tấm vải [ghi chép hoàn tất]
 9. Chánh tri kiến [ghi chép hoàn tất]
 10. Đại kinh sư tử hống [ghi chép hoàn tất]
 11. Khổ uẩn [ghi chép hoàn tất]
 12. Tư lượng [ghi chép hoàn tất]
 13. Khu rừng [ghi chép hoàn tất]
 14. selasuttam [ghi chép hoàn tất]
 15. Song tầm [ghi chép hoàn tất]
 16. Ví dụ cái cưa [ghi chép hoàn tất]
 17. Vi diệu pháp [ghi chép hoàn tất]
 18. Trạm xe [ghi chép hoàn tất]
 19. Thánh cầu [ghi chép hoàn tất]
 20. Ví dụ dấu chân voi [ghi chép hoàn tất]
 21. Tam đề nhân [ghi chép hoàn tất]
 22. Rừng sừng bò [ghi chép hoàn tất]
 23. Mục đồng [ghi chép hoàn tất]
 24. Mahasaccaka [ghi chép hoàn tất]
 25. Tam đề sinh tồn [ghi chép hoàn tất]
 26. Verañjakasuttaṃ [ghi chép hoàn tất]
 27. Kinh An Ban Thủ Ý [ghi chép hoàn tất]
niemxu

Kinh Đại Niệm Xứ
Kênh Viet Theraveda

 1. MAHĀSATIPAṬṬHĀNA 30.08.2016 [ghi chép hoàn tất]
 2. THÂN QUÁN NIỆM XỨ 31.08.2016 [ghi chép hoàn tất]
 3. THÂN QUÁN NIỆM XỨ (2) 06.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 4. THỌ QUÁN NIỆM XỨ 07.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 5. THỌ QUÁN NIỆM XỨ (2) 08.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 6. THỌ QUÁN NIỆM XỨ (3) 10.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 7. TÂM QUÁN NIỆM XỨ 12.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 8. TÂM QUÁN NIỆM XỨ (2) 13.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 9. TÂM QUÁN NIỆM XỨ (3) 14.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 10. PHÁP QUÁN NIỆM XỨ 19.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 11. PHÁP QUÁN NIỆM XỨ (2) 20.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
 12. PHÁP QUÁN NIỆM XỨ (3) 26.09.2016 [ghi chép hoàn tất]
stk

Kinh Trường Bộ
Kênh Phật giáo Theravada VN

 1. Kinh Phạm Võng [ghi chép hoàn tất]
 2. Kinh Phạm Võng 2 (38299)
 3. Kinh Sa Môn Quả (11680)
 4. Ambattha - Kinh Chủng Đức (31)
 5. Kinh Kūtadanta (9105)
 6. Kinh Cha-Li-Da (15)
 7. Kinh Subha - Kevaddha (22)
 8. Kinh Đại Bổn (1) (22)
 9. Kinh Đại Bổn (2) (22)
 10. Kinh Đại Bổn (3) (22)
 11. Kinh Đại Duyên (1) (23)
 12. Kinh Đại Duyên (2) (23)
 13. Kinh Đại Duyên (3) (23)
 14. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm I (47)
 15. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm IIa (49)
 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm IIb (49)
 17. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm III (49)
 18. Kinh Đại Bát Niết Bàn (29)
 19. Kinh Đại Bát Niết Bàn - 17 Ðại Thiện-Kiến Vương (64)
 20. Kinh Xa-Ni-Sa [ghi chép hoàn tất]
 21. Đại Điển Tôn - Đại Hội [ghi chép hoàn tất]
 22. Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 1 [ghi chép hoàn tất]
 23. Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 2 [ghi chép hoàn tất]
 24. Kinh Tệ Túc [ghi chép hoàn tất]
 25. Kinh Ba-Lê [ghi chép hoàn tất]
 26. Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
 27. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
 28. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn [ghi chép hoàn tất]
 29. Kinh Tự Hoan Hỷ [ghi chép hoàn tất]
 30. Kinh Thanh Tịnh [ghi chép hoàn tất]
 31. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 1 (33)
 32. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 2 (33)
 33. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 1 (56)
 34. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 2 (56)
 35. Kinh A-Sá-Nang-Chi (Atanatiya Sutta) (38)
 36. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 1 (37)
 37. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 2 (37)
 38. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 3 (37)
 39. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 4 (37)
 40. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 5 (37)
 41. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 6 (37)
 42. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 7 (37)
 43. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 8 (37)
 44. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 9 (37)
 45. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 1 [ghi chép hoàn tất]
 46. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 2 [ghi chép hoàn tất]
 47. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 3 (42)
 48. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 4 (42)
 49. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 5 (42)
 50. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 6a (43)
 51. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 6b (43)
 52. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 7 (42)
 53. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 8 (42)
 54. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 9 (42)
 55. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 10 (43)
 56. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 11 (43)
 57. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 12 (43)
 58. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 13 (43)
 59. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 14 (43)
 60. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 15 (43)
 61. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 16 (43)
 62. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 17 (43)
 63. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 18 (43)
 64. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 19 (43)
tbk

Tiểu Bộ Kinh
Kênh Phật giáo Theravada VN

 1. Kinh Chánh Xuất Gia 1 (43276)
 2. Kinh Chánh Xuất Gia 2 [ghi chép hoàn tất]
 3. Kinh Tranh Luận 1 [ghi chép hoàn tất]
 4. Kinh Tranh Luận 2 (20)
 5. Những Vấn Đề To Lớn 1 (31)
 6. Những Vấn Đề To Lớn 2 (31)
 7. Những Vấn Đề Nhỏ Bé (30)
 8. Những Vấn Đề To Lớn 3 (31)
 9. Con Đường Mau Chóng 1 [ghi chép hoàn tất]
 10. Con Đường Mau Chóng 2 (2472)
 11. Trước Khi Bị Hủy Hoại (31)
2019 Sydney
Pháp thoại Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)
04/03/2019 - 08/03/2019
Tu viện Sydney Burmese Buddhist Vihara
65 Orchardleigh St, Yennora, NSW 2161
Sydney Australia
Viet Theravada NSW

 1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ [ghi chép hoàn tất]
 2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm [ghi chép hoàn tất]
 3. Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ [ghi chép hoàn tất]
 4. Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh [ghi chép hoàn tất]
 5. Vòng Luân Hồi (38187)
 6. Lịch Sử Kinh Điển (25145)
 7. Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ (18040)
 8. Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán (46418)
 9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm (24187)
 10. Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán [ghi chép hoàn tất]
 11. Tứ Niệm Xứ , giải đáp thắc mắc (1551)
 12. Vô minh - Hành trình giải thoát [ghi chép hoàn tất]
 13. Hỏi Đáp Phật Pháp (8489)
2019 Youtube
Ghi âm Pháp thoại trực tuyến trên Youtube
Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

 1. KTC.6.59 Người Bán Củi [ghi chép hoàn tất]
 2. KTC.6.60 Hatthisariputta [ghi chép hoàn tất]
 3. KTC.6.62 Lời Cảm Hứng [ghi chép hoàn tất]
 4. KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch [ghi chép hoàn tất]
 5. KTC.6.64 Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
 6. KTC.6.65 Vị Bất Lai [ghi chép hoàn tất]
 7. KTC.6.70 Thần Thông [ghi chép hoàn tất]
 8. KTC.6.74 Thiền [ghi chép hoàn tất]
 9. KTC.6.78 Lạc Hỷ [ghi chép hoàn tất]
 10. KTC.6.80 Lớn Mạnh [ghi chép hoàn tất]
 11. KTC.6.86 Chướng Ngại [ghi chép hoàn tất]
 12. KTC.6.92 Bậc Ðạo Sư [ghi chép hoàn tất]
 13. KTC.6.93 Hành [ghi chép hoàn tất]
 14. KTC.6.99 Khổ [ghi chép hoàn tất]
 15. KTC.6.105 Hữu Bhava [ghi chép hoàn tất]
 16. KTC.6.112 Tà Kiến [ghi chép hoàn tất]
 17. KTC.6.117 Quán [ghi chép hoàn tất]
 18. KTC.6.121 Tham [ghi chép hoàn tất]
2020 Berlin
Pháp thoại tại Berlin - Đức
Thứ Bảy 03 tháng 10 năm 2020 Chùa Từ Ân
Chủ Nhật 04 tháng 10 năm 2020 Chùa Phổ Đà

 1. Từ Ân 3 tháng 10 Sáng [ghi chép hoàn tất]
 2. Từ Ân 3 tháng 10 Trưa [ghi chép hoàn tất]
 3. Từ Ân 3 tháng 10 Chiều [ghi chép hoàn tất]
 4. Phổ Đà 4 tháng 10 Chiều [ghi chép hoàn tất]
 5. Phổ Đà 4 tháng 10 Chiều 2 [ghi chép hoàn tất]
2020 Zoom
Ghi âm các bài pháp trên Zoom
Sư giảng mỗi thứ Hai hàng tuần
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2020

 1. Bài Khai Hội [ghi chép hoàn tất]
 2. Chánh Tín và Mê Tín [ghi chép hoàn tất]
 3. Đọc Cái Gì và Tại Sao [ghi chép hoàn tất]
 4. Buông Bỏ [ghi chép hoàn tất]
 5. Nội dung Giáo Lý Căn Bản [ghi chép hoàn tất]
 6. Tư Lương [ghi chép hoàn tất]
 7. Nhân Quả [ghi chép hoàn tất]
 8. Cái Gì và Tại Sao [ghi chép hoàn tất]
 9. Chuẩn Bị [ghi chép hoàn tất]
 10. Hỏi và Đáp [ghi chép hoàn tất]
 11. Nên hay Không Nên [ghi chép hoàn tất]
 12. Quan hệ Nhân và Quả [ghi chép hoàn tất]
 13. Duyên [ghi chép hoàn tất]
 14. Nguyện [ghi chép hoàn tất]
 15. Thương Mình hay Mình Thương [ghi chép hoàn tất]
 16. Ngũ Lực [ghi chép hoàn tất]
 17. Ngũ Lực 2 - Lìa Bỏ [ghi chép hoàn tất]
 18. Đúng và Sai [ghi chép hoàn tất]
 19. Nhẫn [ghi chép hoàn tất]
 20. Đạo [ghi chép hoàn tất]
 21. Trì Chú [ghi chép hoàn tất]
 22. Phong Thủy [ghi chép hoàn tất]
 23. Võ Thuật [ghi chép hoàn tất]
 24. Bệnh Tử [ghi chép hoàn tất]
 25. Ngọn Đèn [ghi chép hoàn tất]
 26. Soi Gương [ghi chép hoàn tất]
 27. Dọn Phòng [ghi chép hoàn tất]
 28. Vốn Tu [ghi chép hoàn tất]
 29. Điều Kiện [ghi chép hoàn tất]
 30. Lối Mòn [ghi chép hoàn tất]
 31. Upadhi [ghi chép hoàn tất]
 32. Bói Toán Tương Lai [ghi chép hoàn tất]
 33. Tỷ Lệ Vàng [ghi chép hoàn tất]
 34. Dọn Cỏ [ghi chép hoàn tất]
 35. Chuẩn bị [ghi chép hoàn tất]
 36. Giàn phóng [ghi chép hoàn tất]
 37. Bồ Tát [ghi chép hoàn tất]
 38. Vô Hữu Duyên [ghi chép hoàn tất]
 39. Tam Mật [ghi chép hoàn tất]
 40. Nước [ghi chép hoàn tất]
 41. Dễ duôi và Tinh tấn [ghi chép hoàn tất]
 42. Tâm Địa [ghi chép hoàn tất]
 43. Tự Sinh và Tự Hủy [ghi chép hoàn tất]
 44. Nhu Cầu Sống [ghi chép hoàn tất]
 45. Biến thể [ghi chép hoàn tất]
 46. Khuynh hướng [ghi chép hoàn tất]
 47. An toàn [ghi chép hoàn tất]
 48. Bốn hạng tạo Nhân [ghi chép hoàn tất]
 49. Chai Nước Ngọt [ghi chép hoàn tất]
 50. Hên Xui [ghi chép hoàn tất]
 51. Bồn Tắm Bờ Hồ [ghi chép hoàn tất]
 52. So Sánh [ghi chép hoàn tất]
 53. Nền [ghi chép hoàn tất]
 54. Phép Lạ [ghi chép hoàn tất]
 55. Nhiều Ít Rộng Hẹp [ghi chép hoàn tất]
 56. Đời Và Đạo [ghi chép hoàn tất]
 57. Bốn Đại [ghi chép hoàn tất]
 58. Ngày Sinh [ghi chép hoàn tất]
 59. Chìa Khóa [ghi chép hoàn tất]
 60. Tuy [ghi chép hoàn tất]
 61. Kinh Kệ [ghi chép hoàn tất]
 62. Có và Không [ghi chép hoàn tất]
2021 Beatenberg
Một số bài giảng cho nhóm cư sĩ tại Beatenberg, Thụy Sĩ.

 1. Thập thiện [ghi chép hoàn tất]
2021 Kalama
Sư Giác Nguyên giảng giải các bài kinh trong bộ Nhật tụng Kālāma.
Bài thứ nhất: Kinh Kālāma giảng vào ngày Thứ Hai 20.12.2021

 1. Kinh Kalama [ghi chép hoàn tất]
 2. Kinh Simsapa [ghi chép hoàn tất]
 3. Giải đáp câu hỏi [ghi chép hoàn tất]
 4. Kinh Bahiya [ghi chép hoàn tất]
 5. Kinh Kaccanagotta [ghi chép hoàn tất]
 6. Kinh Sợ Hãi [ghi chép hoàn tất]
 7. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả [ghi chép hoàn tất]
 8. Giải đáp câu hỏi (Kinh Kaccānagotta) [ghi chép hoàn tất]
 9. Kinh Ngọn Lửa [ghi chép hoàn tất]
 10. Kinh Saṅgārava [ghi chép hoàn tất]
 11. Kinh Nīvaraṇappahāna [ghi chép hoàn tất]
 12. Người Mù Sờ Voi [ghi chép hoàn tất]
 13. Kinh Chuyển Pháp Luân [ghi chép hoàn tất]
 14. Kinh Saddhammavagga [ghi chép hoàn tất]
 15. Kinh Mạt Pháp [ghi chép hoàn tất]
 16. Kinh Người Vụng Thuyết [ghi chép hoàn tất]
 17. Kinh Sợ Hãi [ghi chép hoàn tất]
 18. Kinh Udāyī [ghi chép hoàn tất]
 19. Cankamasutta [ghi chép hoàn tất]
 20. Kinh Di Giáo [ghi chép hoàn tất]
 21. Pháp Bất Thối [ghi chép hoàn tất]
 22. Pháp Bất Thối 2 [ghi chép hoàn tất]
 23. Pháp Bất Thối 3 [ghi chép hoàn tất]
Paltalk 2018
Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

 1. Kinh Pháp Cú số 077 [ghi chép hoàn tất]
 2. Kinh Pháp Cú số 285 (18587)
 3. Kinh Pháp Cú số 302 [ghi chép hoàn tất]
 4. Kinh Pháp Cú số 315 (24)
 5. Kinh Pháp Cú số 328 [ghi chép hoàn tất]
 6. Kinh Pháp Cú số 329 (21359)
 7. Kinh Pháp Cú số 330 (10389)
 8. Kinh Pháp Cú số 367 [ghi chép hoàn tất]
 9. Kinh Pháp Cú số 389 [ghi chép hoàn tất]
 10. Kinh Pháp Cú số 390 [ghi chép hoàn tất]
 11. Kinh Trung Bộ số 001 [ghi chép hoàn tất]
 12. Kinh Trung Bộ số 003 [ghi chép hoàn tất]
 13. Kinh Trung Bộ số 004 [ghi chép hoàn tất]
 14. Kinh Trung Bộ số 005 (25)
 15. Kinh Trung Bộ số 006 (25)
 16. Kinh Trung Bộ số 007 (392)
 17. Kinh Trung Bộ số 008 (25)
 18. Kinh Trung Bộ số 009 (25)
 19. Kinh Trung Bộ số 010 (49854)
 20. Kinh Trung Bộ số 090 (25)
 21. Kinh Trung Bộ số 091 (25)
 22. Kinh Trung Bộ số 092 (25)
 23. Kinh Tăng Chi số 001 [ghi chép hoàn tất]
 24. Kinh Tăng Chi số 003 [ghi chép hoàn tất]
 25. Kinh Tăng Chi số 004 [ghi chép hoàn tất]
 26. Kinh Tăng Chi số 005 [ghi chép hoàn tất]
 27. Kinh Tăng Chi số 006 [ghi chép hoàn tất]
 28. Kinh Tăng Chi số 007 [ghi chép hoàn tất]
 29. Kinh Tăng Chi số 008 [ghi chép hoàn tất]
 30. Kinh Tăng Chi số 009 [ghi chép hoàn tất]
 31. Kinh Tăng Chi số 010 [ghi chép hoàn tất]
 32. Kinh Tăng Chi số 011 [ghi chép hoàn tất]
 33. Kinh Tăng Chi số 013 [ghi chép hoàn tất]
 34. Kinh Tăng Chi số 015 [ghi chép hoàn tất]
 35. Kinh Tăng Chi số 017 [ghi chép hoàn tất]
 36. Kinh Tăng Chi số 020 [ghi chép hoàn tất]
 37. Kinh Tăng Chi số 021 [ghi chép hoàn tất]
 38. Kinh Tăng Chi số 022 [ghi chép hoàn tất]
 39. Kinh Tăng Chi số 023 [ghi chép hoàn tất]
 40. Kinh Tăng Chi số 024 [ghi chép hoàn tất]
 41. Kinh Tăng Chi số 025 [ghi chép hoàn tất]
 42. Kinh Tăng Chi số 026 [ghi chép hoàn tất]
 43. Kinh Tăng Chi số 027 [ghi chép hoàn tất]
 44. Kinh Tăng Chi số 028 [ghi chép hoàn tất]
 45. Kinh Tăng Chi số 029 [ghi chép hoàn tất]
 46. Kinh Tăng Chi số 030 [ghi chép hoàn tất]
 47. Kinh Tăng Chi số 031 [ghi chép hoàn tất]
 48. Kinh Tăng Chi số 032 [ghi chép hoàn tất]
 49. Kinh Tăng Chi số 033 [ghi chép hoàn tất]
 50. Kinh Tăng Chi số 035 [ghi chép hoàn tất]
 51. Kinh Tăng Chi số 036 [ghi chép hoàn tất]
 52. Kinh Tăng Chi số 037 [ghi chép hoàn tất]
 53. Kinh Tăng Chi số 038 [ghi chép hoàn tất]
 54. Kinh Tăng Chi số 039 [ghi chép hoàn tất]
 55. Kinh Tăng Chi số 040 [ghi chép hoàn tất]
 56. Kinh Tăng Chi số 041 [ghi chép hoàn tất]
 57. Kinh Tăng Chi số 042 [ghi chép hoàn tất]
 58. Kinh Tăng Chi số 043 [ghi chép hoàn tất]
 59. Kinh Tăng Chi số 044 [ghi chép hoàn tất]
 60. Kinh Tăng Chi số 045 [ghi chép hoàn tất]
 61. Kinh Tăng Chi số 046 [ghi chép hoàn tất]
 62. Kinh Tăng Chi số 047 [ghi chép hoàn tất]
 63. Kinh Tăng Chi số 051 [ghi chép hoàn tất]
 64. Kinh Tăng Chi số 054 [ghi chép hoàn tất]
 65. Kinh Tăng Chi số 055 [ghi chép hoàn tất]
 66. Kinh Tăng Chi số 059 [ghi chép hoàn tất]
 67. Kinh Tăng Chi số 060 [ghi chép hoàn tất]
 68. Kinh Tăng Chi số 061 [ghi chép hoàn tất]
 69. Kinh Tăng Chi số 063 [ghi chép hoàn tất]
 70. Kinh Tăng Chi số 064 [ghi chép hoàn tất]
 71. Kinh Tăng Chi số 065 [ghi chép hoàn tất]
 72. Kinh Tăng Chi số 066 [ghi chép hoàn tất]
 73. Kinh Tăng Chi số 067 [ghi chép hoàn tất]
 74. Kinh Tăng Chi số 068 [ghi chép hoàn tất]
 75. Kinh Tăng Chi số 069 [ghi chép hoàn tất]
 76. Kinh Tăng Chi số 070 [ghi chép hoàn tất]
 77. Kinh Tăng Chi số 071 [ghi chép hoàn tất]
 78. Kinh Tăng Chi số 072 [ghi chép hoàn tất]
 79. Kinh Tăng Chi số 073 [ghi chép hoàn tất]
 80. Kinh Tăng Chi số 074 [ghi chép hoàn tất]
 81. Kinh Tăng Chi số 075 [ghi chép hoàn tất]
 82. Kinh Tăng Chi số 076 [ghi chép hoàn tất]
 83. Kinh Tăng Chi số 077 [ghi chép hoàn tất]
 84. Kinh Tăng Chi số 078 [ghi chép hoàn tất]
 85. Kinh Tăng Chi số 079 [ghi chép hoàn tất]
 86. Kinh Tăng Chi số 080 [ghi chép hoàn tất]
 87. Kinh Tăng Chi số 081 [ghi chép hoàn tất]
 88. Kinh Tăng Chi số 082 [ghi chép hoàn tất]
 89. Kinh Tăng Chi số 083 [ghi chép hoàn tất]
 90. Kinh Tăng Chi số 084 [ghi chép hoàn tất]
 91. Kinh Tăng Chi số 085 [ghi chép hoàn tất]
 92. Kinh Tăng Chi số 086 [ghi chép hoàn tất]
 93. Kinh Tăng Chi số 087 [ghi chép hoàn tất]
 94. Kinh Tăng Chi số 088 [ghi chép hoàn tất]
 95. Kinh Tăng Chi số 089 [ghi chép hoàn tất]
 96. Kinh Tăng Chi số 090 [ghi chép hoàn tất]
 97. Kinh Tăng Chi số 091 [ghi chép hoàn tất]
 98. Kinh Tăng Chi số 092 [ghi chép hoàn tất]
 99. Kinh Tăng Chi số 093 [ghi chép hoàn tất]
 100. Kinh Tăng Chi số 094 [ghi chép hoàn tất]
 101. Kinh Tăng Chi số 095 [ghi chép hoàn tất]
 102. Kinh Tăng Chi số 096 [ghi chép hoàn tất]
 103. Kinh Tăng Chi số 097 [ghi chép hoàn tất]
 104. Kinh Tăng Chi số 098 [ghi chép hoàn tất]
 105. Kinh Tăng Chi số 099 [ghi chép hoàn tất]
 106. Kinh Tăng Chi số 100 [ghi chép hoàn tất]
 107. Kinh Tăng Chi số 101 [ghi chép hoàn tất]
 108. Kinh Tăng Chi số 102 [ghi chép hoàn tất]
 109. Kinh Tăng Chi số 103 [ghi chép hoàn tất]
 110. Kinh Tăng Chi số 104 [ghi chép hoàn tất]
 111. Kinh Tăng Chi số 105 [ghi chép hoàn tất]
 112. Kinh Tăng Chi số 106 [ghi chép hoàn tất]
 113. Kinh Tăng Chi số 107 [ghi chép hoàn tất]
 114. Kinh Tăng Chi số 108 [ghi chép hoàn tất]
 115. Kinh Tăng Chi số 109 [ghi chép hoàn tất]
 116. Kinh Tăng Chi số 110 [ghi chép hoàn tất]
 117. Kinh Tăng Chi số 111 [ghi chép hoàn tất]
 118. Kinh Tăng Chi số 112 [ghi chép hoàn tất]
 119. Kinh Tăng Chi số 113 [ghi chép hoàn tất]
 120. Kinh Tăng Chi số 114 [ghi chép hoàn tất]
 121. Kinh Tăng Chi số 115 [ghi chép hoàn tất]
 122. Kinh Tăng Chi số 116 [ghi chép hoàn tất]
 123. Kinh Tăng Chi số 117 [ghi chép hoàn tất]
 124. Kinh Tăng Chi số 118 [ghi chép hoàn tất]
 125. Kinh Tăng Chi số 119 [ghi chép hoàn tất]
 126. Kinh Tăng Chi số 120 [ghi chép hoàn tất]
 127. Kinh Tăng Chi số 121 [ghi chép hoàn tất]
 128. Kinh Tăng Chi số 124 [ghi chép hoàn tất]
 129. Kinh Tăng Chi số 129 [ghi chép hoàn tất]
 130. Kinh Tăng Chi số 131 (24)
 131. Kinh Tăng Chi số 133 [ghi chép hoàn tất]
 132. Kinh Tăng Chi số 134 [ghi chép hoàn tất]
 133. Kinh Tăng Chi số 135 (24)
 134. Kinh Tăng Chi số 137 [ghi chép hoàn tất]
 135. Kinh Tăng Chi số 138 (24)
 136. Kinh Tăng Chi số 139 [ghi chép hoàn tất]
 137. Kinh Tăng Chi số 140 [ghi chép hoàn tất]
 138. Kinh Tăng Chi số 142 [ghi chép hoàn tất]
 139. Kinh Tăng Chi số 144 [ghi chép hoàn tất]
 140. Kinh Tăng Chi số 149 [ghi chép hoàn tất]
 141. Kinh Tăng Chi số 150 [ghi chép hoàn tất]
 142. Kinh Tăng Chi số 155 [ghi chép hoàn tất]
 143. Kinh Tăng Chi số 162 [ghi chép hoàn tất]
 144. Kinh Tăng Chi số 163 [ghi chép hoàn tất]
 145. Kinh Tăng Chi số 164 [ghi chép hoàn tất]
 146. Kinh Tăng Chi số 165 [ghi chép hoàn tất]
 147. Kinh Tăng Chi số 166 [ghi chép hoàn tất]
 148. Kinh Tăng Chi số 167 [ghi chép hoàn tất]
 149. Kinh Tăng Chi số 168 [ghi chép hoàn tất]
 150. Kinh Tăng Chi số 169 [ghi chép hoàn tất]
 151. Kinh Tăng Chi số 171 [ghi chép hoàn tất]
 152. Kinh Tăng Chi số 172 [ghi chép hoàn tất]
 153. Kinh Tăng Chi số 175 [ghi chép hoàn tất]
 154. Kinh Tăng Chi số 177 [ghi chép hoàn tất]
 155. Kinh Tăng Chi số 178 [ghi chép hoàn tất]
 156. Kinh Tăng Chi số 179 (24)
 157. Kinh Tăng Chi số 180 (24)
 158. Kinh Tăng Chi số 181 (24)
 159. Kinh Tăng Chi số 182 (24)
Các Bải Giảng trước 2019

Các bài giảng của Sư Toai Khanh
từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng


 1. Trang Pháp Thí
zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com