Q & A


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Tiếng Việt
Q:

Buddhism is so good but why is it so hard to achieve enlightenment?

A:

The answer is in the difference between saints and laymen.

Saints see clearly what they believe, so they firmly believe what they see, thus can live truly with what they see and believe.

Laymen don't really believe what they know, and don't really know what they believe and so cannot live their lives fully to the path.

One can travel to temples in Myanmar, attend Kathina festivals, print scriptures, sculp or donate statues for pagodas, etc ... but otherwise lives a pointless life, only because of wobbly theological knowledge, leading to wobbly belief.

One must truly wholly believe in the teaching. The belief has to be strong in one's blood, one's bones, one's heart. Only then can one truly know what one believes, and truly believe what one knows. That's the only way to live fully to the path.

There lies the difference.


Tiếng Việt


thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com