Quality of a Person


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Quality of a Person

Quality of a person equals what makes him upset or happy.

Quality of a person is determined by what he gives, not what he takes.

Quality of a person is equivalent to the empty space he left behind as he goes away.

Quality of a person lies not in what he knows, where he comes from or what mantra he is chanting, ... but in his living philosophy and way of life.

Quality of a person lies in his spiritual and mental strength, not his social status or opinion.

Quality of a person lies in the dhamma he gains, practices and cultivates.


Informal Talk on Information Tech | | Detachment

Meaning of Life | | Twelve Links of Dependent Origination

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com