Knowing We Have Enough


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Knowing We Have Enough

All suffering in life stems from love and hate. Because you love something you will learn to hate something else. Due to ignorance of what suffering is, you will see suffering in everything. Desperate to avoid things he hates, a lay person will try to find things he likes. When he succeeds he calls that happiness. And when he fails, he calls that suffering. Once you realise what these two conditions really are you will find that the simpler your materialistic life gets the better, because materialistic wants stem from what you like and hate.

Because you like convenience and hate inconvenience, you have needs. The less you like and hate, the less you depend on your needs. A person who takes life and death lightly has no reasons to collect and hoard things; having little materialistic needs.

When you pay less attention to materialistic matters you will have better mindset to find spiritual matters. When you leave lowly objects you will find higher things. Let go of what you possess and find better spiritual freedom. Let go of material then you can let go of your body. Let go of your body then let go of your need. Let go of your need and finally find the path.

Let go of form realms (rupa dhatu) to practice formless state (āruppa), passing formless state and leave bodily needs. All and all in this materialistic world, always knowing you have enough is the ideal and saintly way of life. Through countless reincarnations, all Buddhas, all saints have always lived with the ideal knowledge of "we have enough".


Eight Precepts | | The Scent Of A Ripe Jackfruit

Self-containment & Wireless Path | | The Deceivers (Kuhasutta)

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com