What's All The Money For?


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

What's All The Money For?

There are wise sayings:

1 - The richest man is not he who has the most, but he who needs the least.

2 - The easiest way to get rich is to demand less.

When you demand less you will feel that you do not need much. When you do not need anything then you must be rich. This is truth, either literally or figuratively.

Figuratively speaking, then you demand less you will feel like a rich person - who is not in dire need of anything. As mentioned in the scripture, Peta, the hungry ghost, is always hungry and thirsty. It always wants to eat because it is always hungry. It always wants to drink because it is always thirsty. If we humans do not practice the righteous path we will be worst than the hungry ghost because, beyond hunger for food and thirst for drinks, we also have many other cravings. Therefore, the first thing happens when we reduce our needs is we cease to crave. We will then cease to rely too much on things in life, or in the world. Once we stop needing this or that, we will live with the feeling of a rich person.

Speaking literally, when you need less you will save quite a bit of time and energy, not just money.

When you buy a thing you don't need you lose the money for the things you really need.

If you keep buy things you don't need, one day you'll have to sell something you really need.

When asked what surprised him most, the Dalai Lama anwered:

"Man. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health."


Fear of Death | | Dukkha, and Contemplating Dukkha

The Anaka Drum | | Careful Stomach Careless Mind

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com