Needing, Enough, Excess & Shortage


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Needing, Enough, Excess & Shortage

A Buddhist practitioner should lead a simple life but this does not mean depriving oneself to destitute living.

Albert Einstein, he of Relativity theory, once said: “Everything should be made as simple as possible, but no simpler.”

All things in life, whether mental or material, must be optimally kept at an enough level:

  • Need means something indispensable.
  • Enough means no residual and no shortage.
  • Excess means something must be removed.
  • Shortage means something must be added.
  • Biggest means there is nothing else besides it
  • Smallest means there is nothing else inside it.


The Anaka Drum | | Extra bits

Careful Stomach Careless Mind | | Beware Of The Path You Take

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com