Happiness


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Happiness

“Happiness was but the occasional episode in a general drama of pain.”

― Thomas Hardy, The Mayor of Casterbridge

To say it succinctly, the entire concept of happiness is not real, it is only a pause in suffering, a temporary relief.

Why is it a temporary relief?

After sitting for long period, you change your posture a little bit to relieve the discomfort. That is a temporary relief.

When you are hungry, you get something into your tummy. That is a temporary relief.

When suffering is paused we feel happy,


Get Rid Of Excess | | To Have and To Own

Generosity | | Conceit

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com