Hành Xả

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Hành Xả

Hành Xả (tatramajjhattatā): Nếu dịch sát thì chữ Pāli trên đây có nghĩa là trạng thái nằm giữa hai thái cực cảm xúc vui buồn. Tâm sở này được ví dụ như một người đánh xe kềm giữ hai con ngựa không cho chúng đi quá sâu vào hai lề đường. Tâm sở này cũng còn được gọi bằng tên Pāli khác là Upekkhā.

Khi tâm sở này được tu tập thì nó chính là trạng thái trung hòa giữa lòng Bi mẫn (karunā) và lòng Tùy Hỷ (muditā) trong Vô Lượng Tâm.

Trong pháp giải thoát thì tâm sở này là một trong bảy chi của Thất Giác Chi (bojjhaṅga).


Chơi Ác | | Phòng Thử Đồ

Nhẹ Dạ | | Tâm Đại Thiện

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com