Good and Bad


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Good and Bad

Read more, but failure to select wisely will lead to a lifetime of useless reading. Remember, we don't have much time but there are millions of useless books.

Have lots of friends is a good thing, but failure to choose friends wisely is like leading your soul to the wrong place.

Enjoy eating maybe a good blessing, but eating everything one sees is not.

Travel well is not a bad thing but travel without correct purpose is like wandering, floating about, wasting money, wasting health, wasting time, wasting so many other things.

Any level of Buddhist practice is considered good. But stopping practice at any time just to feel proud about your achievement is a catastrophe.


What's All The Money For? | | Gullibility

The Middleness | | Detachment

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com