Life and Death


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Life and Death

In our talk today, I would like to invite you to redefine the words that we have so far misunderstood: Life and Death.

Before we learned Buddhism we had thought that living implied breathing, eating, drinking, flexing and extending muscles, moving, working - all that defined living. And death was when there was no more breathing, complete stiffness, no more twitching or moving - all that defined death.

But in Buddhist philosophy it is much different. In Dhammapada discourse, Buddha said that a living person who does not practice good dhamma is already dead. The sutta explains that only a dead corpse would not know how to consider, measure, examine and analyse carefully. A living person who leads a poor dhamma life, though he can move his limbs, he is just like a dead corpse in that he says whatever he wants without proper consideration, he does whatever he wants without proper analysis. Those who live without wisdom, patience, compassion, mindfulness, understanding ... are just dead corpses yet to be buried.


Ananda's Bodhi Tree | | Old or Antique

Dukkha, and Contemplating Dukkha | | Serve My Teacher With Love

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com