Hữu

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Hữu

Hữu ở đây có nghĩa là cái nghiệp thiện ác. Dục hữu là nghiệp thiện ác mà đưa mình tái sanh trong các cõi dục. Thí dụ như bây giờ mình làm chuyện bất thiện thì mình sẽ sanh vào 4 cõi đọa, mà 4 cõi đọa đó nó lại cũng là trong dục giới. Còn không nữa, mình tu tập thập thiện thì mình cũng quẩn quanh trong các cõi nhân thiên của dục giới. Thì dầu việc tội lỗi hay việc lành trong thập thiện thì tất cả đều được kể chung là dục hữu. Có nghĩa là cái điều kiện nghiệp báo để mà quay lại sống trong cõi dục giới thì gọi là dục hữu.

Cái đặc điểm của cõi dục là gì? Là sanh ra, chết đi và buồn vui gắn liền với 5 trần vật chất: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cái đặc điểm của cõi dục là vậy. Dầu thiện hay ác, lúc nào cũng y cứ trên 5 căn vật chất. Đó gọi là dục hữu.

Còn cái sắc hữu ở đây có nghĩa là có những người họ chán ngán 5 dục, cho nên họ mới tu tập các tầng thiền sắc giới để chết rồi sanh về các cõi thấp nhứt là sơ thiền, và tối đa là ngũ thiền sắc giới. Về trên đó sống hết tuổi thọ rồi thì trở về với chỗ thấp nhất ở cõi dục. Tức là đa phần, phần lớn là tu thiền đắc thiền, sanh về phạm thiên, xong đi lòng vòng cuối cùng cũng trở về cõi thấp nhất thôi.

Bởi vì sao? Vì 2 lý do:

1. Cái căn cơ, khuynh hướng tâm lý chúng ta thiện ít hơn ác.

2. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh để chúng ta sống thiện nó ít, nó khó hơn môi trường mà mình sống ác. Ra đường nhắm mắt quơ tay là mình đụng toàn người bất thiện nhiều hơn người thiện. Người thiện mình phải đốt đuốc đi tìm chứ còn người bất thiện thì nhắm mắt rờ là dính.

Cho nên, cái khuynh hướng tâm lý bản thân mình nhiều đời nó đã như vậy. Có một kiếp nào đó mình lắp được một tí thôi, nhờ một điều kiện đặc biệt nào đó mình tu thiền. Mình đắc thiền rồi sanh về các cõi phạm thiên. Nhưng hết tuổi thọ rồi trở về cõi người trở lại thì chúng ta tiếp tục lăn trôi, lặn hụp ở trong bất thiện. Cho nên sắc hữu đây là vậy. Cái tâm thiện sắc giới nó đưa mình về các cõi phạm thiên ngũ uẩn.

Còn cái vô sắc hữu ở đây là chỉ cho cái nghiệp vô sắc. Có nghĩa là có những người họ đắc được thiền sắc giới rồi họ chán, họ muốn lìa bỏ 5 trần vật chất cho nên họ mới lên trên cõi sắc. Lên cõi sắc rồi họ mới chán luôn cả bất cứ một dây dưa nào liên hệ đến sắc pháp, kể cả đó là đề mục sắc pháp họ cũng hỏng thích nữa. Cho nên họ tiếp tục hướng đến một cảnh giới hiện hữu mà ở đó không còn hình danh sắc tướng mà chỉ còn tâm linh tinh thần thôi. Thì cái này mình học cho biết vậy thôi, chớ còn nó cũng gần như hỏng mắc mớ gì chúng ta. Cái đó là chuyện cao hơn chuyện trên mây nữa.

Kalama tri ân công đức bạn elteetee ghi chép toàn bộ bài giảng KTC.6.105 Hữu Bhava ngày 23.06.19


Tin Phật | | Giải Thoát

Chết | | Bụi

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com