Chánh Tín

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Chánh Tín

Tôi có đọc một ít về những tôn giáo lớn khác, Lão giáo, Liệt tử, Nam tử, Nam Hoa Đạo Đức, thánh kinh của Cơ Đốc, kinh Quran của Hồi giáo, sách giảng của đức Huỳnh giáo chủ Cao Đài, kinh điển của Ấn giáo, ... thì tôi thấy không có cái gì qua kinh Phật được hết. Con đường giải thoát.

Chuyện đầu tiên trong kinh Phật, Đức Phật đưa ra một cương lãnh đầu tiên là gì. Xác định mọi thứ đều vô thường và vô ngã. Mọi thứ do lắp ráp nên vô ngã. Mọi thứ không bền nên gọi là vô thường. Cái đó là tiêu ngữ đầu tiên của đạo Phật. Tiêu ngữ đầu tiên là hai chữ vô ngã và vô thường.

Điều thứ hai Ngài dạy là mình phải sống tỉnh thức chánh niệm thì mình mới biết cái gì đang xảy ra. Cái gì nó đang xảy ra nó cũng giống hệt như những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra. Nhớ cái đó! Chánh niệm nó ghê lắm. Chánh niệm và tỉnh thức trong hiện tại. Khi ta biết rõ cái gì đang xảy ra thì ta cũng hiểu ngầm là mọi sự đã xảy ra và sẽ xảy ra cũng giống y chang như vậy. Đồng thời ta như thế nào thì người khác cũng như vậy.

Trong bài Vô Ngã Ngài dạy:

Phàm tất cả những sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gần, thô tế, thắng liệt; tất thảy đều vô thường.

Cái gì vô thường thì cái đó khổ.

Cái gì khổ thì cái đó vô ngã.

Nếu năm uẩn là của các ngươi thì các ngươi có thể điều động sai sử nguyện ước cho chúng hãy như thế này và đừng như thế kia. Đừng bị già, bị đau, bị chết. Đừng bị muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Nhưng chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Khi nhân duyên hội đủ thì sanh, hễ có sanh thì có già, có bịnh, có chết. Hễ có thân thì phải bị muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Đó là quy luật đương nhiên. Nhớ nhé! Cái đó gọi là vô ngã.

Đó, thì một người mà coi như hiểu được điều đó, thành tựu được trí tuệ như vậy thì an lạc hơn nhiều lắm, thưa quý vị. Niềm tin đó mới gọi là chánh tín. Người mà thiếu niềm tin thì coi như là mắc vào một trở ngại rất lớn, không thể phát triển thiện pháp được.

Trích bài giảng ngày 17.06.2019 KTC.6.86 Chướng Ngại
Kalama xin tri ân bạn Phố Nghèo ghi chép


Ly Dục | | Lý tưởng Đạo Phật

Phật Học theo số | | Sống có lý tưởng

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com