Tu Trùm Mền

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tu Trùm Mền

Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, anh đừng có tưởng anh quăng ra là anh bố thí. Bởi vì cái đó là "to give" chứ chưa chắc là "to give up", có nghĩa là mới có cho nhưng chưa chắc đã có buông.

Giữ giới cũng vậy. Anh đừng có nói với tôi là anh không phạm giới là anh giữ giới. Bởi vì anh phải có những yếu tố tâm lý như thế nào đó mới gọi là giữ giới. Thí dụ, nếu anh nói với tôi không phạm giới là giữ giới vậy có một anh đang nằm ngủ thì ảnh đâu có phạm gì đâu, vậy là ảnh giữ giới à? Một đứa bé nằm nôi bú bình là nó đang giữ giới à? Bởi nó đâu có phạm gì đâu? Một người hôn mê liệt giường là đang giữ giới à? Một người đang nằm ngủ mê là đang giữ giới? Một đứa bé khù khờ, một người đang hôn mê lú lẫn là đang giữ giới? Bởi họ đâu có phạm gì đâu?

Cho nên mình phải nói rõ giữ giới ở đây là ý thức kiêng tránh điều tội lỗi qua tam nghiệp (*), là ý thức một cách cố ý (intentionally) kiêng tránh điều xấu trong tam nghiệp, thì cái đó mới gọi là giới.

Còn cái chuyện mà anh ngủ khì thì cái lúc đó đâu thể gọi là giữ giới chỉ tại vì anh không có phạm, nhớ chỗ đó. Phải biết mấy cái này thì mình mới không có tiếp tục tu hành trong cái sự yên tâm, không có tu hành trong cái kiểu cách trùm mền ngủ. Thường mình hay tu kiểu trùm mền ngủ lắm. Có nghĩa là tự cho mình hiểu như vậy là được rồi, mình tu như vậy là được rồi.

Nhưng mà nên nhớ cái này: Chiếc xe bò không chạy thì mình đánh con bò chớ không có ai đánh cái thùng xe. Tu là mình đánh cái tâm của mình. Tâm mình là con bò, tâm mình là con ngựa, tâm mình là con khỉ, mình phải dạy con bò, con ngựa, con khỉ đó chứ còn cái thân này nó chỉ là cái thùng xe, nhớ như vậy. Xe bò không chạy là đánh con bò chớ không có ai mà đánh cái thùng xe, đánh cái bánh xe, đánh cái căm xe, đánh cái trục, đánh cái ách, cái đồ ràng, dây buộc. Không có, nhớ cái đó.

Trích bài giảng ngày 03.06.2019 KTC.6.64 Sư Tử Hống
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


(*) Tam Nghiệp: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, Ý nghiệp


Xúc | | Khổ Đế

Tín Tấn | | Biết Thiếu

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com