Kiccasaṅgaha

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Kiccasaṅgaha

Tâm gì cũng chỉ có trạng thái căn bản là biết cảnh và tâm sở là những khía cạnh thuộc tánh của tâm nhưng một trong những điều kiện để ta dựa vào đó gọi chúng là tâm gì chính là chúng được sử dụng cho việc gì. 121 tâm và 52 tâm sở nói chung chỉ có 14 việc để làm trong suốt dòng sanh tử của chúng sanh:

 1. kết nối đời sống trước với đời sống sau của tâm Tái Sanh (Paṭisandhikicca)
 2. kéo dài dòng chảy tâm thức của tâm Hữu Phần (Bhavaṅgakicca)
 3. tiến dẫn trần cảnh của 2 tâm Khai môn (āvajjanakicca)
 4. thấy của tâm Nhãn thức (Dassanakicca)
 5. nghe của tâm Nhĩ thức (Savanakicca)
 6. ngửi của tâm Tỷ thức (Ghāyanakicca)
 7. nếm của tâm Thiệt thức (Sāyanakicca)
 8. xúc chạm của tâm Thân thức (Phusanakicca)
 9. tiếp nhận trần cảnh của tâm Tiếp Thu (Sampa-ṭicchanakicca)
 10. quan sát trần cảnh của tâm Quan Sát (Santīraṇakicca)
 11. phán đoán của tâm Đoán Định (Voṭṭha-panakicca)
 12. hưởng dụng trần cảnh của tâm Đổng lực (Javanakicca)
 13. tận thu trần cảnh của tâm Na Cảnh (Tadālam-banakicca)
 14. mạng chung của tâm Mệnh Chung (Cutikicca)

Trích Triết Học a Tỳ Đàm


Dừng lại nửa chừng | | Rác

Asādhāraṇena | | Chứng Thánh

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com