Cảnh Sắc


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Cảnh Sắc

Hỏi: Khi ta nói mắt thấy cảnh sắc thì đó là cảnh sắc tìm đến với mắt hay là mắt hướng đến với cảnh sắc?

Đáp: Cả hai đều không phải.

Hỏi: Như vậy phải hiểu sao trường hợp nói mắt thấy cảnh sắc?

Đáp: Khi các duyên hội đủ thì được gọi là mắt thấy cảnh sắc.


Photo: Xuan Hung Le

Trích Cuộc Đàm đạo với Phet-Pin Aing Sayadaw
Kinh Nghiệm Tuệ Quán I


Chết | | Rác

12 Duyên Khởi | | Lục Ðạo sanh tử

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com