Cảnh Sắc

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Cảnh Sắc

Hỏi: Khi ta nói mắt thấy cảnh sắc thì đó là cảnh sắc tìm đến với mắt hay là mắt hướng đến với cảnh sắc?

Đáp: Cả hai đều không phải.

Hỏi: Như vậy phải hiểu sao trường hợp nói mắt thấy cảnh sắc?

Đáp: Khi các duyên hội đủ thì được gọi là mắt thấy cảnh sắc.


Photo: Xuan Hung Le

Trích Cuộc Đàm đạo với Phet-Pin Aing Sayadaw
Kinh Nghiệm Tuệ Quán I


Đò Xuôi Sơn Hạ | | Con nước về đâu

12 Duyên Khởi | | Lục Ðạo sanh tử

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com