Tượng Phật 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Tượng Phật

Trích bài giảng ngày 30.12.2019 trên youtube.


Dậm Chân Tại Chỗ | | Lưới Tà kiến

Đổi Thay | | Tỉnh Mê

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com