Hell


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comthoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Hell

There are realms we can never enter if we carry on with the same old way of living, way of thinking. We need a different brain process, a different mentality, a new way of thinking, another way of living, of preparedness, a different tool and condition to be able to enter those realms. This is very important. I tell you this now which I am sure would worry you.

Right here and right now, in this hall, we can enter heaven or hell completely.

If one sits here with jealousy, hatred, fear, anger, regrets then this is hell. That is a figure of speech. You may not believe this but hell exists in two forms. One is some place real. Some say could be underground. The other can be anywhere. If you had bad karma, once you stopped breathing, anywhere you get to will have all of those burning fires, boiling oils, tears, eye gouging, disembowels, sand papering of wounds ... Like a mobile jail.

So right here and right now, all depends on the way you live. In his discourses Buddha said that anywhere you sit with true understanding of life-death meaning of life, that is sainthood, that is where saints can come and sit and rest. Anywhere you sit with greed, anger, ignorance, lust, doubts, jealousy, selfishness, pettiness and small mindedness, that is hell.


Informal Talk on Information Tech | | Nembutsu Chanting And Death-bed Praying

Life Speed and Mindfulness | | Sharp End Of A Grain Of Rice

Tiếng Việt

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com