Đau Đớn và Khổ Thọ


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Đau Đớn và Khổ Thọ

Người có tu chứng, có hiểu biết, có nhận thức thì họ không thấy cái chuyện "tôi bất thiện" hay là "tôi thiện". Họ không có thấy như vậy, họ không có nghĩ như vậy, họ không có quan niệm như vậy, họ không có nhận thức như vậy, họ không có ý niệm như vậy. Mà họ thấy rất rõ rằng:

  1. Bất thiện là gì? Đó là giây phút tâm xấu có mặt.

  2. Tu tập là gì? Đó là giây phút tâm lành có mặt.

Chỉ vậy thôi và chỉ vậy thôi.

Thay vì lúc đau đớn nghĩ rằng "tôi đang đau đớn, thân xác của tôi đang bị đau đớn" thì vị hành giả chỉ ghi nhận rằng "khổ thọ đang có mặt". Xong. Không hề có một cái "tôi" nào ở đây hết.

Và tôi khẳng định với các vị, có một sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái nhận thức:

  1. "Tôi đang bị đau đớn, thân thể của tôi đang có vấn đề." Đó là một nhận thức.

  2. Nhận thức hai đơn giản hơn: "Đau khổ đang có mặt, khổ thọ đang có mặt và cũng đang mất đi." Nhận thức hai này nó bóc tách được cái "tôi" ra, và như vậy thì tình hình nó khác đi, nó nhẹ đi nhiều lắm.

Kalama hoan hỷ tri ân bạn elteetee ghi chép toàn bộ bài giảng KTC.6.99 Khổ


Ly Dục | | Vô Hữu Duyên

Cái Bàn Cũ | | Tham

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com