Thinh Văn

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Thinh Văn

Trí tuệ và các hạnh lành khác như là thiền định, đa văn, v.v... trong hàng ngũ đệ tử Đức Phật được chia thành nhiều cấp. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là cấp 1, là 2 vị thượng thủ thinh văn, là 2 cái mái của ngôi nhà thánh chúng.

Rồi dưới cái mái nhà đó là 4 cây cột, là 4 vị đại đệ tử, là tứ trụ thinh văn, đó là cấp 2. Tứ trụ thinh văn gồm có Ngài Ca Diếp Mahā Kassapa đệ nhất đầu đà, Ngài Anuruddha đệ nhất thiên nhãn, Ngài Mahā Kaccāyana/Kaccāna đệ nhất về luận nghĩa, có nghĩa là Ngài giỏi về khả năng chia chẻ phân tích những câu nói vắn tắt của Đức Phật. Cũng theo trong chú giải đôi lúc Kaccāna là Kancana nghĩa là vàng ròng. Và vị thứ tư là Ngài Mahā Kotthika/Kotthita đệ nhất về vô ngại giải.

Cấp 3 là các vị Mahā Sāvaka là các đại thinh văn còn lại.

Cấp 4 thì khỏi nói là các thinh văn không có biệt hạnh. Biệt hạnh thí dụ như đệ nhất về cái này, đệ nhất về cái kia.

Tất cả những vị được gọi là đệ nhất dưới Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đều tu 100 ngàn đại kiếp, còn Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là 1 A tăng kỳ cộng với 100 ngàn đại kiếp. Có nghĩa là thời gian tu của các vị thinh văn khác chỉ bằng cái số lẻ của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thôi.

Thì trừ 2 vị thượng thủ là 2 cái mái nhà ra thì 4 vị kia là tứ trụ thinh văn, sau 4 vị này mới tới các vị khác. Ngay cả Ngài Anan cũng không nằm trong tứ trụ thinh văn. Những điều vừa nói là y cứ sớ giải Kinh Tự hoan hỷ thuộc Trường bộ kinh. Trường bộ là chánh tạng, còn sớ giải là tam tạng đời 2. Trong sớ giải giải thích như vậy, và cũng trong sớ giải này ta biết thêm câu niệm Phật "Namo Buddhanam" là "Kính lễ Chư Phật"; thay vì "Namo Buddhaya" là chỉ kính lễ một vị Phật.

Trích bài giảng KTC.7.38. Điều Phục
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Giải Pháp cho Đau Khổ | | Sáu Tánh

Samādhi kalyāṇakusalo | | Niddesa

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com