Thích và Ghét 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thích và Ghét


Video trích từ bài Thế Giới Qua Cảm Thọ ngày 16.01.2020 trên youtube.


Lợi Đắc | | Lượm Rác

Giữ Giới | | Sợi Tóc Chẻ Bảy

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com