Sáu Tánh

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Sáu Tánh


Video trích từ bài Nhất Thiết Lậu Hoặc (tiếp theo)
ngày 19.01.2020 trên youtube.

Ta phải cẩn thận khi nghe người nào nói có lý. Điều quan trọng nhất của Đạo Phật là cho mình khả năng chọn lựa. Đạo Phật không dạy mình phải tự bỏ tù hay đóng khung bản thân mình. Dầu điều gì mình nghe được nó ngọt ngào hấp dẫn dễ nghe cách mấy mình phải nhớ rằng tất cả những giảng sư, pháp sư, thiền sư họ đều có những cái riêng tư của họ. Mình đừng lấy cái riêng của họ về làm cái riêng của mình.

Trong mọi kiếp sống tất thảy chúng sanh đều có ba cái yếu tố này: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Ba cái của kiếp trước không giống ba cái của kiếp sau. Và liên tiếp, ba cái này nối tiếp ba cái trước, đi hoài, kiếp này qua kiếp khác, cho tới ngày gặp Phật hoặc là gặp Phật Pháp.

Mỗi kiếp khi sanh ra có một khuynh hướng tâm lý khác. Trong đó gồm có 6 tánh: Dục, Nộ, Độn, Đãng, Mộ và Ngộ tánh. Mọi người đều có 6 tánh này nhưng tùy vào tánh nào trội nhất, tánh nào yếu nhất trong mỗi kiếp.


Thối Đọa | | Bá mật thệ

Ngọt Đắng Nhạt | | Trốn Khổ Tìm Vui

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com