Sáu Tánh


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Sáu Tánh


Video trích từ bài Nhất Thiết Lậu Hoặc (tiếp theo)
ngày 19.01.2020 trên youtube.

Ta phải cẩn thận khi nghe người nào nói có lý. Điều quan trọng nhất của Đạo Phật là cho mình khả năng chọn lựa. Đạo Phật không dạy mình phải tự bỏ tù hay đóng khung bản thân mình. Dầu điều gì mình nghe được nó ngọt ngào hấp dẫn dễ nghe cách mấy mình phải nhớ rằng tất cả những giảng sư, pháp sư, thiền sư họ đều có những cái riêng tư của họ. Mình đừng lấy cái riêng của họ về làm cái riêng của mình.

Trong mọi kiếp sống tất thảy chúng sanh đều có ba cái yếu tố này: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Ba cái của kiếp trước không giống ba cái của kiếp sau. Và liên tiếp, ba cái này nối tiếp ba cái trước, đi hoài, kiếp này qua kiếp khác, cho tới ngày gặp Phật hoặc là gặp Phật Pháp.

Mỗi kiếp khi sanh ra có một khuynh hướng tâm lý khác. Trong đó gồm có 6 tánh: Dục, Nộ, Độn, Đãng, Mộ và Ngộ tánh. Mọi người đều có 6 tánh này nhưng tùy vào tánh nào trội nhất, tánh nào yếu nhất trong mỗi kiếp.


Kế Hoạch Lâu Dài | | Trần

Ngọt Đắng Nhạt | | Trốn Khổ Tìm Vui

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com